Loading

โยธาฯล้อมคอกออกกฎคุมระบบปลอดภัยอาคา

วันที่ : 27 เมษายน 2552
โยธาฯล้อมคอกออกกฎคุมระบบปลอดภัยอาคาร

แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า วันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ....ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เพื่อออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ ซึ่งเป็นผลมาจากกรณีเพลิงไหม้ซานติก้าผับ จึงต้องหามาตรการป้องกันในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันอาคาร ที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ มีความปลอดภัยจากอัคคีภัยไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

 

สาระสำคัญ คือ 1.กำหนดคำนิยามคำว่า ""ความจุคน"" ""โครงสร้างหลัก"" ""ทางหนีไฟ"" ""ผนังทนไฟ"" ""พื้นที่บริการ"" ""วัสดุทนไฟ"" ""สถานบริการ"" ""อาคารขนาดใหญ่"" เป็นต้น 2.กำหนดให้สถานบริการแบ่งเป็น 5 ประเภท ตามขนาดพื้นที่บริการ คือประเภท ก-จ และให้ที่ตั้งสถานบริการต้องมีลักษณะตามที่กำหนด 3.ให้แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนด 4.กำหนดให้แบบแปลนระบบไฟฟ้าประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ต้องเป็นไปตามที่กำหนด 5.ให้ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคาร ฯลฯ 6.กำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่ง 7.ต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรอง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

 

8.ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบควบคุมการแพร่กระจายของควัน 9.จัดให้มีจำนวนทางออก ประตูทางออก ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ ตามที่กำหนด 10.ให้มีป้ายบอก ทางหนีไฟตามแนวทางเดินภายในสถานบริการ จัดให้มีที่ว่างภายนอก โดยรอบสถานบริการ และติดป้ายแสดงความจุคนในสถานบริการกรณีมีพื้นที่บริการ 200 ตร.ม.ขึ้นไป

 

11.จัดให้มีระบบการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หรือวิธีกล ตามที่กำหนด ฯลฯ 12.ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ หรือเจ้าของอาคารที่ใช้ตั้งสถานบริการจัดให้มีการประกันภัย 13.จัดให้มีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตราย ผู้ตรวจสอบอาคาร ฝึกซ้อมหนีไฟปีละ 1 ครั้ง

 

14.กำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการก่อนกฎกระทรวงใช้บังคับ ต้องปรับปรุง ติดตั้งวัสดุ ระบบ ฯลฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ