Loading

จัดสรรเล็กเฮหลุดอีไอเ

วันที่ : 22 เมษายน 2552
จัดสรรเล็กเฮหลุดอีไอเอ

นางนิศากร โฆษิตรัตน์ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า โครงการที่อยู่อาศัยที่ต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) จะยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม คือ ต้องมีจำนวน 500 แปลงขึ้นไป หรือมีที่ดินเกินกว่า 100 ไร่ ส่วนโครงการที่มีจำนวนตั้งแต่ 250 แปลง ไม่เกิน 500 แปลง จะเปลี่ยนเป็นให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินนำหลักเกณฑ์ที่สผ. กำหนดไปพิจารณาประกอบในระหว่างการขออนุญาต จัดสรรแทน

 

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำอีไอเอ โดยกำหนดให้โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยตามพ.ร.บ.จัดสรรที่ดินที่มีขนาดตั้งแต่ 250 แปลงขึ้นไป ต้องทำอีไอเอ เนื่องจากเห็นว่าขนาดโครงการตั้งแต่ 250 แปลง ก็สามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ แต่ได้รับการท้วงติงจากภาคเอกชน เพราะเห็นว่าจะสร้างผลกระทบอย่างหนักกับโครงการขนาดกลางและเล็ก และทำให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วย

 

เลขาธิการสผ. ยังกล่าวด้วยว่า การปรับเงื่อนไขดังกล่าวจะทำเฉพาะโครงการบ้านจัดสรร ส่วนโครงการอาคารชุดยังคงให้ใช้พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร มาเป็นหลักเกณฑ์ให้ต้องทำอีไอเอด้วย เพราะหากใช้เงื่อนไขเดิมที่กำหนดให้อาคารชุดเกิน 80 ห้อง ให้จัดทำอีไอเอนั้น เป็นช่องโหว่ที่ทำให้ ผู้ประกอบการหลบเลี่ยงได้ ด้านนายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า สมาคมได้ทำหนังสือไปยังนายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ช่วยพิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์การทำอีไอเอ เพราะเห็นว่า การประกาศใช้ในช่วงนี้จะเป็นการซ้ำเติมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน ภาวะที่เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว

 

หากประกาศใช้ในช่วงนี้จะทำให้ในครึ่งปีหลังจะไม่มีโครงการใหม่ที่เกิน 250 แปลงเปิดขายเลย เพราะในประกาศระบุให้ผ่านอีไอเอก่อนมายื่นขอจัดสรร ภาคเอกชนเห็นว่าในคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ก็มีตัวแทนของสผ.อยู่แล้ว และการขอใบอนุญาตจัดสรรก็มีการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว หากสผ.ต้องการเพิ่มเติมเรื่องใดก็สามารถแจ้งให้ตัวแทนสผ. ในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินนำไปพิจารณาประกอบการในการ ขออนุญาตได้ ซึ่งจะทำให้รวดเร็ว กว่า และไม่เป็นภาระต้นทุนกับ ผู้ประกอบการรายเล็ก

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์