Loading

มท.ออกกฎคุมเข้มอาคารปทุมธาน

วันที่ : 17 เมษายน 2552
มท.ออกกฎคุมเข้มอาคารปทุมธานี

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวายได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวายเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย นายอำเภอลำลูกกา คณะกรรมการควบคุมอาคาร และได้อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยให้ใช้กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี และตำบลลาดสวาย ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา และตำบลลาดสวาย ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.  2547 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย เว้นแต่ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้

 

ทั้งนี้ ระบุให้บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งตามที่กำหนดไว้

 

ส่วนบริเวณที่ 3 ซึ่งกำหนดให้ทิศเหนือจดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับแนวเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 ฟากเหนือ ทิศตะวันออกจดแนวเขตคลอง 4 ฝั่งตะวันตก ทิศใต้จดแนวเขตทางหลวงแผ่นดิน 3312 ฟากเหนือ ทิศตะวันตกจดแนวเขตคลอง 3 ฝั่งตะวันออก ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารต่อไปนี้ อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก ค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 10,000 ตารางเมตร

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้