Loading

มท.คุมสร้าง-ดัดแปลงอาคาร ด่านสำโร

วันที่ : 25 ธันวาคม 2551
มท.คุมสร้าง-ดัดแปลงอาคาร ด่านสำโรง

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ผ่านความเห็นชอบตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลด่านสำโรง เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาล ตำบลด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2551

 

ทั้งนี้ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้