Loading

ร่วมเสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.จัดสรร 254

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2551
ร่วมเสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.จัดสรร 2543

ด้วยสมาคมบริหารสินทรัพย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการผลักดันยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ส.2543 เพื่อสรุปประเด็นที่สำคัญ ภายในเดือน ธ.ค.นี้ โดยมี 5 ประเด็นสำคัญได้แก่ 1.ลดจำนวนเสียงมติเห็นชอบจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านให้เหลือน้อยเพียง 1 ใน 4 ของทั้งหมด (พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน มาตรา 45 และกฎกระทรวง พ.ศ.2545 ข้อ 2 (1)) 2.กำหนดให้มีผู้จัดการนิติบุคคลพร้อมคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (ไม่ได้บัญญัติเอาไว้ในกฎหมาย) 3.งดเว้นการให้ผู้ซื้อบ้านจำนวน 5 รายลงลายมือชื่อรับรองตอบผู้จัดสรรแจ้งพ้นภาระ (ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน พ.ศ.2543 ข้อ 3 (3)) 4.กำหนดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของแปลงที่ดินที่ใช้ประโยชน์เป็นเกษตรกรรม/พาณิชยกรรม/อุตสาหกรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทย และ 5 กำหนดระยะเวลาตรวจรับมอบสาธารณูปโภค (ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนดให้ไม่น้อยกว่า 180 วัน)

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน