Loading

ที่ดินรื้อสัญญาซื้อ-ขายอาคารชุดใหม่ ประกัน5ปีป่วนเอกชนเล็งบวกราคาเพิ่

วันที่ : 7 สิงหาคม 2551
ที่ดินรื้อสัญญาซื้อ-ขายอาคารชุดใหม่ ประกัน5ปีป่วนเอกชนเล็งบวกราคาเพิ่ม

แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผยกับ""ฐานเศรษฐกิจ""ว่า ขณะนี้กรมที่ดินเตรียมแก้ไขสัญญาซื้อ-ขายอาคารชุด ซึ่งเป็นกฎหมายลูกออกตามความในพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) อาคารชุด ปี 2551 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยสัญญาซื้อ-ขายฉบับนี้ กรมต้องออกให้กับผู้ซื้อ(ผู้บริโภค) และผู้ขาย(ผู้ประกอบการ ) ในวันที่ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ณ ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน

                อย่างไรก็ดีแม้สัญญาซื้อ-ขายจะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้ออาคารชุดก็ตาม แต่กลับมีปัญหาบางประเด็นที่เพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ มากเกินไป ได้แก่ การกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องรับประกันดูแลรักษาโครงสร้างอาคาร 5 ปี และส่วนควบอื่นๆที่ประกอบห้องชุดอีก 5 ปี กรณีเกิดชำรุดเสียหาย อาทิ ลิฟต์โดยสาร ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ คลับเฮาส์ ทรัพย์ส่วนกลาง ฯลฯ

                ประเด็นดังกล่าว ส่งผลให้เป็นช่องโหว่ เปิดช่อง ผู้ซื้อเรียกร้องเอาเปรียบผู้ประกอบการมากเกินไป อีกทั้ง ข้อสัญญายังไม่คุ้มครอง ผู้ประกอบการในกรณีที่ ผู้ซื้อซื้อห้องชุดไว้เพื่อเก็งกำไร ต่อมาได้ขายต่อห้องชุดให้กับผู้อื่นหรือมีการเปลี่ยนมืออีกทอดภายในระยะเวลา 5 ปีที่ ผู้ประกอบการต้องรับประกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ต้องมีภาระดูแล ผู้ซื้อเพิ่มและอาจถูกเรียกร้อง ค่าเสียหายโดยไม่เป็นธรรม ดังนั้นจึงพิจารณาแก้ไขสัญญาดังกล่าวโดยมีขอบเขตให้รับประกันเฉพาะผู้ซื้อรายแรกเท่านั้น

                แหล่งข่าวกล่าวต่ออีกว่า จะทบทวน การรับประกันส่วนควบ ของห้องชุด จากเดิมที่กำหนด5 ปี ลดลงเหลือ 2ปี เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการมีภาระมากเกินไป อีกทั้งให้สอดคล้องกับ สัญญามาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่กำหนดให้แต่ละอาคารต้องให้ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการ ประกันความเสียหาย 5 ปี กรณีในส่วนของโครงสร้างอาคาร ส่วน องค์ประกอบอื่นๆของอาคารให้รับประกันเพียง 2ปี

                ด้าน นายธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ อุปนายกสมาคมอาคารชุดไทยกล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่กรมที่ดินจะร่างสัญญาซื้อ-ขายบังคับให้ผู้ประกอบการต้องรับประกัน 5ปี กรณีที่โครงสร้างอาคารชำรุดเสียหาย และ ดูแลรับผิดชอบ ส่วนควบ อื่นๆ ของอาคารอีก 5 ปี เพราะทำให้มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีการรับประกันโครงสร้าง 5 ปี เชื่อว่าผู้ประกอบการพอรับได้เพราะอาคารสูง-ใหญ่มักถูกออกแบบโดยวิศวกร และมั่นใจว่า จะไม่เกิดการทรุดตัวของอาคารหรือ ถล่มได้ง่ายภายในระยะเวลา 5 ปีที่อยู่ในช่วงประกัน ที่สำคัญ เป็นไปตามสัญญามาตรฐานที่สคบ.กำหนด แต่กรณีต้องรับผิดชอบส่วนควบ หรือ องค์ประกอบ ทุกอย่างในอาคารและห้องชุด ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ส่วนกลาง เครื่องปั๊มน้ำ แท็งก์น้ำ ไฟฟ้า ประปา คลับเฮาส์ แม้กระทั่งโถส้วม อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำ ตลอดจนหลอดไฟ ที่ลูกบ้านเกิดชำรุดเสียหาย ผู้ประกอบการต้องมีภาระเข้าไปดูแลจ่ายค่าเสียหายซ่อมแซมให้

                นอกจากนี้ ข้อกำหนดที่ออกมา มีปัญหาว่าผู้ประกอบการไม่ทราบว่า อุปกรณ์ต่างๆ มีอายุการใช้งานนานเท่าใด อาทิ เครื่องปั๊มน้ำ หลอดไฟ ฯลฯ ทำให้ผู้ประกอบการต้องลักไก่ คำนวณรายการในอนาคต ว่า ภายใน 5 ปี จะต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำกี่เครื่อง หลอดไฟกี่ดวง เพื่อบวกเพิ่มเข้าไปในราคาขายผลักภาระให้กับผู้บริโภค หรือ  เรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆที่อาจชำรุดเสียหาย อย่างไรก็ดีแนวทางที่ถูกต้องควร ยกเลิกให้ผู้ประกอบการรับประกันส่วนควบ 5 ปี ลดเหลือ เป็น 2 ปี เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับ สัญญามาตรฐานของสคบ.

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ