Loading

พบเจ้าของบ้านจัดสรรเอาเปรียบ ไร้จรรยาบรรณหลังขายโครงกา

วันที่ : 1 สิงหาคม 2551
พบเจ้าของบ้านจัดสรรเอาเปรียบ ไร้จรรยาบรรณหลังขายโครงการ

นายอุทัย สุภัทรประทีป เจ้าพนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า สถิติการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานที่ดินของปี 2550 จัดเก็บได้ 2,371,115,561.40 บาท ในปี 2551 จัดเก็บได้ 1,506,798,032.50 บาท ซึ่งปริมาณผู้ใช้บริการไม่ได้ลดลง แต่เนื่องจากมาตรการที่รัฐบาลได้ประกาศลดการจัดเก็บภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งโดยภาพรวมทั้งจังหวัดพบปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรที่มีอยู่กว่า 800 โครงการ 206,000 ยูนิต

 

โดยเฉพาะพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน เปิดโอกาสให้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสถานะนิติบุคคล เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้านใน จ.ปทุมธานี ซึ่งมีเพียง 79 รายเท่านั้น ที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคล พบปัญหาการละทิ้งในด้านสาธารณูปโภคในโครงการ การปล่อยนำเสียออกสู่ที่สาธารณะและปล่อยให้ถนนหนทางหรือสวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่นเสื่อมโทรมลง

 

ทั้งนี้ ในอดีตสำนักงานที่ดินจะปฏิบัติงานในเชิงรับ แต่ปัจจุบันได้เข้ามาแก้ปัญหาในเชิงรุก โดยจัดทำโครงการนำร่องในพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งได้นัดประชุมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อบ้านในโครงการต่าง ๆ ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่สิทธิประโยชน์ในการจัดเป็นนิติบุคคล ในหมู่บ้านจัดสรรว่าได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ