Loading

ประมูลทรัพย์พัทยาบู

วันที่ : 2 กรกฎาคม 2551
ประมูลทรัพย์พัทยาบูม

           นางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศจะอยู่ในภาวะซบเซา แต่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะพัทยากลับได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากยอดผลักดันทรัพย์สินคดีแพ่งและคดีล้มละลายใน 3ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2551 (ต.ค.50-ก.ย.51) มียอดผลักดันทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 1,173,108,511 บาท แบ่งเป็นไตรมาสแรก 320,132,284 บาท ไตรมาสที่ 2 จำนวน 511,028,644 บาท และไตรมาสที่3จำนวน341,947,583บาท

ซึ่งเมื่อเทียบกับเป้าหมายการผลักดันทรัพย์ในปี 2551 ที่ตั้งเป้าไว้ 999,000,000 บาท ทำให้ในไตรมาสที่ผ่านมาสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สามารถผลักดันทรัพย์สินได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 174,000,000 บาท โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้พัทยาได้รับความสนใจจากนักลงทุนเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งอยู่ไม่ไกลมากนักจากนักจากกรุงเทพฯ ทำให้มีกลุ่มผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาซื้อทรัพย์เพื่อการลงทุน ส่งผลให้ตลาดเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะทรัพย์ส่วนใหญ่ในพัทยาถือว่ามีศักยภาพในการลงทุน ทั้งการปล่อยเช่าหรือแม้แต่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์วัฏจักร