Loading

ทาวน์เฮาส์กินส่วนแบ่ง52

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2551
ทาวน์เฮาส์กินส่วนแบ่ง52%

รายงานข่าวจากสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการที่ได้รับใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินรายใหม่ทั่วประเทศช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 51) มีทั้งสิ้น 94 โครงการ รวม 11,755 แปลงโดยมียอดขออนุญาตบ้านแถวหรือทาวน์เฮาส์ มากที่สุด 6,139 แปลง คิดเป็นสัดส่วนถึง 52.22%หรือมีส่วนแบ่งการตลาดเกินครึ่ง รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยว 2,739 แปลง คิดเป็น 23.30% บ้านแฝด1,681แปลงคิดเป็น 14.30% ที่ดินเปล่า 1,035 แปลง คิดเป็น 8.80% และอาคารพาณิชย์159แปลงคิดเป็น1.35%

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นการจัดสรรรายใหม่ในส่วนภูมิภาคจะพบว่า กรมที่ดินได้ออกใบอนุญาตจัดสรรให้จำนวน 65 โครงการ(ราย) รวม 8,128 แปลง แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ที่ขออนุญาตจัดสรรมากที่สุด 3,579 แปลง คิดเป็น 44.04% บ้านเดี่ยว 2,256 แปลง คิดเป็น 27.76% บ้านแฝด1,249แปลงที่ดินเปล่า 943 แปลง และอาคารพาณิชย์98แปลง

ส่วนการขออนุญาตจัดสรรที่ดินรายใหม่ในเขตกรุงเทพฯ มีทั้งสิ้น 29 โครงการ รวม 3,630 แปลง มียอดขออนุญาตบ้านแถวหรือทาวน์เฮาส์มากที่สุด จำนวน 2,560 แปลง หรือคิดเป็น 70.52% รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยว 483 แปลง หรือคิดเป็น 13.30% บ้านแฝด 432 แปลง หรือคิดเป็น 11.90%ที่ดินเปล่า92แปลงและอาคารพาณิชย์ 61 แปลง

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์วัฏจักร