Loading

สภา กทม. คุมอาคารสร้างใกล้วังสระปทุ

วันที่ : 24 เมษายน 2551
สภา กทม. คุมอาคารสร้างใกล้วังสระปทุม

             ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) สมัยที่ 2 (ครั้งที่3) ประจำปี 2551 โดยมีนายธวัชชัย ปิยนนทยา ประธานสภา กทม. เป็นประธานการประชุม นางเมธาวี ธารดำรงค์ ส.ก. เขตปทุมวัน ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี และแขวงปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... หลังจากที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯขึ้นมาพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ตั้งแต่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาแก้ไขร่างข้อบัญญัติเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีสาระสำคัญคือ อาคารที่สร้างใหม่และสูงกว่าวังสระปทุมในพื้นที่ที่กำหนดไว้จะต้องมีผนังทึบไม่สะท้อนแสงและต้องไม่มีช่องประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสง หรือระเบียง ในผนังด้านที่อยู่วังสระปทุม และวานนี้ (23 เม.ย.) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและรับหลักการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว จากนั้นส่งให้ผู้ว่าฯ กทม.เห็นชอบและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน