Loading

สร้างตึกกันแผ่นดินไหวต้นทุนพุ่ง 5

วันที่ : 1 มีนาคม 2551
สร้างตึกกันแผ่นดินไหวต้นทุนพุ่ง 5%

      นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 โดยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ วันที่ 30 พ.ย.2550 หรือ 3 เดือนที่ผ่านมา

กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เป็นการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมจากกฎกระทรวงฉบับที่ 49 พ.ศ. 2540 เนื่องจากระยะหลังแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จนอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อชุมชนเมือง จึงต้องกำหนดมาตรการควบคุมการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

ในกฎกระทรวงที่เพิ่งประกาศใช้จะกำหนดพื้นที่ควบคุมรูปแบบอาคารเป็น 3 พื้นที่  ประกอบด้วย 1.บริเวณเฝ้าระวัง เป็นพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ จ.กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต  ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี รวม 7 จังหวัด  2.พื้นที่บริเวณที่ 1 เป็นพื้นที่ที่มีดินอ่อนมาก และอาจจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวม 5 จังหวัด 3.พื้นที่บริเวณที่ 2 เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่ประกาศใช้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 40 ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่
แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน รวม 10 จังหวัด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์