Loading

แสนอาคารทั่วไทยสะท้า

วันที่ : 18 ธันวาคม 2550
แสนอาคารทั่วไทยสะท้าน

นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยไม่มีนโยบาย ยืดเวลาให้เจ้าของอาคารส่งรายงานการตรวจสอบอาคาร ภายในกำหนดวันที่ 29 ธ.ค.นี้ เนื่องจากได้ให้เวลาเจ้าของอาคารเตรียมตัวมานานถึง 2 ปี ในขณะที่กรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของอาคารทราบแล้ว จะอ้างว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบไม่ได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาภาคเอกชน โดยสภาหอการค้าไทย ได้พยายามขอ ยืดเวลาการตรวจสอบอาคารออกไปอีก 180 วัน โดยยื่นหนังสือไปยัง รมว.มหาดไทย แต่อธิบดีกรมโยธาฯ ยืนยันว่า ยังไม่มีนโยบายใดๆ จากกระทรวงมหาดไทย และถึงแม้ว่าจะขยายเวลาให้ ก็ไม่สามารถแก้ไขกฎกระทรวงได้ทัน

ดังนั้น เจ้าของอาคารที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา โดยขณะนี้มีจำนวนผู้ตรวจสอบอาคารอยู่กว่า 1 พันราย ซึ่งคิดว่าเพียงพอที่จะตรวจสอบอาคารทั้งหมดได้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการตรวจ กรมฯ ได้ออกราคาอ้างอิงให้แล้ว จะอ้างว่าราคาที่ว่าจ้างกันอยู่ในขณะนี้ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ และเป็นเรื่องที่ เจ้าของอาคารจะต้องตกลงกับ ผู้ตรวจสอบเอง

ตามกฎกระทรวง ได้กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มี ผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 โดยกำหนดโทษในกรณีที่เจ้าของอาคารไม่จัดให้มีการตรวจสอบอาคาร จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท

สำหรับอาคาร 9 ประเภท ประกอบด้วย อาคารสูงตั้งแต่ 23 ม.ขึ้นไป อาคารขนาดใหญ่พิเศษ พื้นที่ตั้งแต่ 1 หมื่น ตร.ม. อาคารชุมนุมคน พื้นที่ตั้งแต่ 1 พัน ตร.ม.ขึ้นไป โรงมหรสพ โรงแรม 80 ห้องขึ้นไป สถานบริการ พื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม. อาคารชุด หรืออาคารพัก อาศัยรวม พื้นที่ 2 พัน ตร.ม.ขึ้นไป โรงงานสูงกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ ตั้งแต่ 5 พัน ตร.ม. ป้ายสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 ม. หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตร.ม. หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา พื้นที่ตั้งแต่ 25 ตร.ม. โดยในส่วนของอาคารชุดยังได้รับการยกเว้น

แหล่งข่าวจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า อาคารทั้ง 9 ประเภท ที่มีจำนวนเป็นแสนอาคารทั่วประเทศ จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะในขณะนี้มีเจ้าของอาคารที่ตรวจสอบอาคารไปแล้ว ไม่ถึง 20% เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบไม่เพียงพอ และหากไม่ทันกำหนด เชื่อว่าจะเกิดการเรียกสินบนอย่างแน่นอน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์