Loading

เปิดโพยร้องเรียนบ้านสคบ.ปี50 + ลดฮวบกว่า 1.4 พันราย/ รับสร้างบ้านโกง-นิติบุคคลอาคารชุดไม่โปร่งใสปัญหาใหม

วันที่ : 13 ธันวาคม 2550
เปิดโพยร้องเรียนบ้านสคบ.ปี50 + ลดฮวบกว่า 1.4 พันราย/ รับสร้างบ้านโกง-นิติบุคคลอาคารชุดไม่โปร่งใสปัญหาใหม่

                   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสัญญาซื้อ/ขายอสังหาริมทรัพย์ในรอบปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม-กันยายน 2550) ว่า สคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคทั้งสิ้น 2,470 ราย คิดเป็น 43.2% ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 4,723 รายโดยมีสัดส่วนมากเป็นอันดับหนึ่งของเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมดที่เข้ามายังสคบ.

อย่างไรก็ดี ในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับสัญญาซื้อ/ขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,470 ราย สามารถแบ่งออกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดิน จำนวน 1,025 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อ/ขาย จำนวน 289 ราย, ไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 126 ราย, มีการก่อสร้างบ้านแต่ไม่แล้วเสร็จ จำนวน 105 ราย, มีการชำรุดหลังปลูกสร้าง จำนวน 102 ราย, กู้ไม่ผ่าน/กู้ไม่ได้เต็มจำนวนที่ขอกู้ จำนวน 98 ราย, ไม่จัดทำสาธารณูปโภค 50 ราย, ไม่ปลูกสร้าง จำนวน 46 ราย, ไม่ดำเนินการตามที่โฆษณา 24 ราย, มีการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เก็บงานไม่เรียบร้อย 2 ราย, จำนวนที่ดินในสัญญาไม่ตรงกับใบจองและแผ่นพับโฆษณาจำนวน4ราย,ไม่ดำเนินการแบ่งแยกโฉนด1รายและอื่นๆอีก180ราย

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับซื้อ/ขายอาคารชุด จำนวนทั้งสิ้น 319 ราย โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือปัญหาการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดไม่โปร่งใส จำนวนทั้งสิ้น 34 ราย, ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่ขออนุญาต จำนวน 28 ราย , ไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 28 ราย, ไม่ดำเนินการตามโฆษณา จำนวน 17 ราย, ไม่ปลูกสร้าง จำนวน 16 ราย, ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน 15 ราย, ไม่จัดทำสาธารณูปโภค จำนวน 10 ราย, พื้นที่ไม่ครบตามสัญญา 7 ราย, กู้ไม่ผ่าน/กู้ไม่ได้เต็มจำนวนที่ขอกู้ จำนวน 6 ราย, มีการชำรุดหลังโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน6ราย,มีการชำรุดหลังปลูกสร้างจำนวน3รายและอื่นๆอีก149ราย

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อ/ขายที่ดินร้องเรียนเข้ามา จำนวน 43 ราย แบ่งเป็นไม่โอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 18 ราย, ไม่พัฒนาที่ดิน จำนวน 2 ราย, ไม่จัดทำสาธารณูปโภคในโครงการ จำนวน 8 ราย, ไม่แบ่งแยกโฉนดที่ดิน จำนวน 1 ราย, มีการปลอมเอกสารสิทธิจำนวน 1 ราย, ที่ดินไม่มีทางเข้าออก จำนวน 1 ราย และอื่นๆ จำนวน 16 ราย ส่วนปัญหาเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านมีผู้ร้องเรียนทั้งสิ้น 58 ราย และปัญหาการเช่าพื้นที่,ห้องพัก,เช่าอาคารมีผู้ร้องเรียน209ราย

ทั้งนี้ สคบ.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคที่ร้องเรียนเข้ามาโดยสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนได้ จำนวน 1,166 ราย คิดเป็นค่าชดเชยความเสียหาย 152,526 บาท และได้แจ้งเรื่องที่ผู้บริโภคขอทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 41 ราย, ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป จำนวน 1,371 ราย, เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค จำนวน 270 ราย, เสนอคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค จำนวน 148 ราย และเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน323ราย

ส่วนการรับดำเนินคดีแทนผู้บริโภค สคบ.ได้รับดำเนินการแทน จำนวน 374 ราย โดยมีผู้ประกอบการถูกดำเนินคดี จำนวน 154 ราย คิดเป็นค่าชดเชยความเสียหาย 126,331,461 บาท และมีการส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดี จำนวน 155 เรื่อง จากผู้บริโภค 502 ราย คิดเป็นค่าชดเชยความเสียหาย 168,332,730 บาท ส่วนกรณีศาลมีคำพิพากษาให้ชำระค่าชดเชยความเสียหาย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 167,054,674.16 บาท จากจำนวนผู้บริโภค 510 ราย และเรื่องร้องเรียนจำนวน 110 เรื่อง นอกจากนั้นยังมีการดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล รวมอีก 89 เรื่อง จำนวน 675 ราย คิดเป็นค่าชดเชยความเสียหายทั้งสิ้น 166,947,194.16 บาท,ดำเนินการตามตามพ.ร.บ.ล้มละลายจำนวน7เรื่องจำนวนผู้บริโภค152รายคิดเป็นค่าชดเชยความเสียหาย53,350,250.64บาทและคดีสิ้นสุด10เรื่อง

อย่างไรก็ดี ""ฐานเศรษฐกิจ"" ได้นำสถิติการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2549 มาเปรียบเทียบพบว่าจำนวนผู้มาร้องเรียนสคบ.เกี่ยวกับสัญญาซื้อ/ขายอสังหาริมทรัพย์ มีจำนวนลดลงจาก 3,936 รายในปี 2549 เหลือเพียง 2,470 ราย โดยในปี 2549 ปัญหาที่พบมากที่สุดคือเรื่องไม่ดำเนินการตามโฆษณาที่วางไว้ ส่วนปีงบประมาณ 2550 ปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือปัญหาไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อ/ขาย ส่วนปัญหาอาคารชุดที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือความไม่โปร่งใสของนิติบุคคลอาคารชุดจากปีก่อนที่เป็นเรื่องของการก่อสร้างแต่ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

ด้านนายนพปฎล เมฆเมฆา อดีตผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวกับ ""ฐานเศรษฐกิจ"" ถึงตัวเลขสถิติการร้องเรียนเรื่องบ้านของผู้บริโภคที่ลดลงว่า เป็นเพราะว่าก่อนปี 2550 มีเรื่องที่เป็นปัญหาคั่งค้างอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ตัวเลขสถิติร้องเรียนในปี 2549 ที่โชว์ออกมานั้นค่อนข้างสูง แต่เมื่อปัญหาเก่าถูกสะสางไป เหลือแต่เรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาใหม่จำนวนจึงไม่มากเท่าปีก่อน อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา พบว่าปัญหาเรื่องร้องเรียนบริษัทรับสร้างบ้านเพิ่มขึ้นมาอย่างโดดเด่นโดยในปี 2549 แทบจะไม่มีปัญหาเรื่องบริษัทรับสร้างบ้านเข้ามาอาจเป็นเพราะในช่วง 1-2 ปีนี้ ตลาดรับสร้างบ้านกำลังบูมเพราะคนที่มีเงินเก็บเริ่มนำที่ดินที่มีอยู่ออกมาสร้างบ้านเนื่องจากมองว่าช่วงเศรษฐกิจซบเป็นช่วงที่ราคารับสร้างบ้านถูกกว่าช่วงเศรษฐกิจดี

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ