Loading

โฆสิต ชี้คนจนมีบ้านยาก เคหะฯดันแผนแก้เข้าครม

วันที่ : 7 ธันวาคม 2550
โฆสิต ชี้คนจนมีบ้านยาก เคหะฯดันแผนแก้เข้าครม.

                  นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับ ผู้มีรายได้น้อยถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีข้อจำกัดเรื่องรายได้ และมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่มากเท่าที่ควร ขณะที่ราคาที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น ทำให้คนกลุ่มนี้ซื้อบ้านได้ยากขึ้น
    ทั้งนี้ ปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับ ผู้มีรายได้น้อยมีหลากหลายมิติ ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันระดมแนวคิด
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด อย่างไรก็ตามการมีกรอบนโยบายที่อยู่อาศัยไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้ สภาพสังคม กระบวนการ จ้างงาน ประกอบกับทุกวันนี้สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยน ไป ทำให้การวางกรอบนโยบายที่อยู่อาศัยจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นทุกที เพราะลักษณะการจ้างงานทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอในเรื่องรายได้ส่งผลถึงการขอสินเชื่อและความสามารถในการผ่อน
    นางรัศมี ไชยนันทน์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า ประเทศไทยขาดแผนระยะยาวในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องใน การแก้ไขปัญหาขณะนี้คณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่อง ซึ่งมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ม.) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบ ในเรื่องการผลักดันการแก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติและจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในเร็วๆนี้
    ด้านนายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองและชนบทมีความแตกต่างกัน โดยในปี 2549 กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชนบท 89% เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน และมีอัตรา การเช่าที่อยู่อาศัยเพียง 3.5% เท่านั้น ขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินมีเพียง 55% และมีสัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัย 20% ที่เหลือคือผู้ที่บุกรุกที่ดินสาธารณะและที่ดินเอกชน 25%

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน