Loading

สนข.ตื่นรับมือน้ำมันแพง ปัดฝุ่นแผนจราจรแก้วิกฤต

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2550
สนข.ตื่นรับมือน้ำมันแพง ปัดฝุ่นแผนจราจรแก้วิกฤติ

พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและการขนส่งระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำนักงานนโยบาย และแผนการ ขนส่งและจราจร(สนข.)เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดแรก เมื่อวันที่7 พฤศจิกายนว่า ได้มีการ หารือถึงมาตรการด้านการจราจร และขนส่งในสภาวะน้ำมันแพง ซึ่งจะเป็นภาระต้นทุนของประเทศนั้น ที่ประชุมเห็นควรมีการดำเนินมาตรการระยะเร่งด่วนดังนี้

         

1.เร่งปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ และระบบการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ โดยการปรับปรุงการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่ได้มาตรฐานจัดระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อมากขึ้น และการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำในการขนส่งสินค้าและขนส่งคนให้มากขึ้น

         

2.เพิ่มมาตรการไม่ส่งเสริมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยการปรับปรุงการห้ามหยุด/ ห้ามจอดบนถนนสายต่างๆ และการปรับปรุงอัตราค่าจอดยานพาหนะบนถนนสายต่างๆให้มี อัตราสูงขึ้น รวมทั้งจัดให้มีที่จอดรถ PARK AND RIDE โดยใช้สถานที่ของราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

         

3.ส่งเสริมการประหยัดการใช้พลังงาน และปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน เช่นส่งเสริมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน โดยให้การลดหย่อนภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมการ ซื้อยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเร่งรัดให้มีการจัดตั้งสถานีจำหน่ายก๊าซเอ็นจีวี ตามถนนสาย หลักและสายรองให้พอเพียง และ4.มาตรการอื่นๆ เช่น การรณรงค์ให้มีการประชาสัมพันธ์ในการประหยัดพลังงานที่ไม่จำเป็น เช่น การปิดไฟป้ายโฆษณาที่ไม่จำเป็น การประหยัดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารสำนักงาน รวมทั้งการพิจารณาเวลาบริการของสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

 

 

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ