Loading

การเคหะฯเล็งชงครม. ผ่อนผันอีไอเอบ้านเอื้อฯ

วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2550
การเคหะฯเล็งชงครม. ผ่อนผันอีไอเอบ้านเอื้อฯ

นายสุรพล จันทร์น้อย รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหากรณีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้โครงการบ้านเอื้ออาทรจำนวน 145 โครงการ ต้องจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ว่า จะเสนอต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอผ่อนปรน 2 ประการคือ 1.ขอให้รูปแบบการจัดทำรายงานและการตรวจงานตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ง่ายขึ้นเพราะมีโครงการเป็นจำนวนมาก และ 2.ไม่ต้องศึกษารายละเอียดฉบับเต็ม แต่จะขอทำในลักษณะ สผ.4 คือสัญญาว่าจะทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแทน ซึ่งตามมาตรา 46(3) พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 มีการกำหนดเงื่อนไขให้สามารถยกเว้นได้

               

""การทำอีไอเอไม่กระทบกับการขายโครงการบ้านเอื้ออาทร เนื่องจากในเงื่อนไขของโครงการบ้านเอื้ออาทรในช่วง 5 ปีแรกลูกค้าจะยังไม่สามารถโอนบ้านได้ ต้องดำเนินการเช่าซื้อไปก่อน โดยปัจจุบันในจำนวน 145 โครงการนั้นมีสร้างเสร็จแล้วจำนวน 10 โครงการ""

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน