Loading

เปิดยุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัย ทิศทางขับเคลื่อนสู่ วาระแห่งชาต

วันที่ : 25 ตุลาคม 2550
เปิดยุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัย ทิศทางขับเคลื่อนสู่ วาระแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในเร็วๆ นี้ มีเนื้อหาสำคัญบางส่วนดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 

1.ขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยให้เป็น ""วาระแห่งชาติ"" นั้น จะต้องดำเนินมาตรการเร่งด่วน คือจะต้องมีการ จัดตั้ง ""คณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ"" กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยต้องครอบคลุมทั่วประเทศ บรรจุนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีการประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศอย่างต่อเนื่อง

 

ส่วนมาตรการระยะยาวนั้นจะต้องดำเนินการให้ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนด้านที่อยู่อาศัย มีระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศ ยกระดับคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติเป็นองค์กรระดับกระทรวง ทบวง ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย จัดให้มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เกษียณอายุมีบริการสวัสดิการสงเคราะห์จากภาครัฐที่เท่าเทียมกัน รัฐสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับสวัสดิการบ้านอยู่อาศัย

 

2.รัฐพัฒนาที่ดินและลงทุนด้านสาธารณูปโภค ที่สอดคล้องและเกื้อกูลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยจะต้องเสริมสร้างและบูรณาการโครงการสาธารณูปโภค สาธารณูปการเครือข่ายคมนาคม  และการขนส่งมวลชนที่ตรงกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาและการใช้ที่ดินตามผังเมืองรวม กทม. และเมืองต่างๆ ในภูมิภาค รัฐริเริ่มโครงการนำร่องร่วมกับองค์การภาคเอกชน จัดรูปที่ดินใน กทม.และปริมณฑล เพื่อเพิ่มพื้นที่การพัฒนาที่อยู่อาศัยและจัดทำโครงการสวัสดิการสงเคราะห์ สำหรับผู้มีรายได้น้อย จัดสรรงบประมาณส่วนกลางให้เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการพัฒนาเมืองใหม่ การฟื้นฟูเมืองที่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตประชาชนในแต่ละท้องถิ่น สนับสนุนการรวมตัวของผู้บริโภค ผู้อยู่อาศัยในชุมชน จัดตั้งสภาหรือสมาคมที่อยู่อาศัย เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน

 

3.รัฐเสริมสร้างระบบการเงินและระบบสินเชื่อที่เอื้อต่อการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับรายได้ โดยจะประกอบด้วย ส่งเสริมการออมเงินระยะยาว เพื่อการจัดซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคต ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่นที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนสวัสดิการประกันสังคม ให้สามารถลงทุนในกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัย และให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเสริมสร้างโอกาสผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้อย่างเสมอภาค โดยรัฐบาลช่วยแบ่งรับความเสี่ยง

 

สำหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งระบบเช่า เช่าซื้อและขายพัฒนาตลาดซื้อขายตราสาร การเงินเพื่อเคหการ ที่มีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันอันดับสอง (Secondary Mortgage Market) สนับสนุนการออก พ.ร.บ.ทรัสต์ เพื่อธุรกรรมตลาดทุน จะอำนวยประโยชน์ต่อกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) สำหรับเป็นหลักประกันการออกหุ้นกู้ระยะยาว (Mortgage-Backed Securities : MBS) และการจัดตั้งธุรกิจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)

 

4.สร้างขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและบริหารจัดการที่อยู่อาศัย สนับสนุนองค์กรภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนา/ลงทุนโครงข่าย สาธารณูปโภค สาธารณูปการขนาดใหญ่ของรัฐ ที่อาจส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานของภาครัฐ จากการเป็นผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้ให้บริการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

 

จัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรในการรับเรื่องและเชื่อมโยงกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐ นำระบบการบริหารจัดการสารสนเทศมาใช้กับองค์การภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น

 

5.สร้างองค์ความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยสู่ทุกภาคส่วนของสังคม ด้วยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยวัสดุ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการก่อสร้าง เพื่อลดต้นทุนค่าก่อสร้าง ประหยัดการใช้พลังงาน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสอดรับกับสภาวะโลกร้อนภายใต้ความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน สมาคมหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และวิวัฒนาการ การวางผังชุมชนของประเทศ และการบำรุงรักษาที่อยู่อาศัยในภูมิภาคต่างๆ พัฒนาความรู้/ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ

 

รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลให้มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงาน จัดทำรายงานวิเคราะห์สภาพที่อยู่อาศัยด้านต่างๆ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะจัดตั้งหน่วยงานเป็นองค์การอิสระที่ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ซื้อบ้านหลังแรกหรือผู้ที่มีปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

 

6.ยกระดับคุณภาพของที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัยของคนไทยให้ดีขึ้น กำหนดมาตรฐานการทำงาน ตัวชี้วัด วัสดุที่ใช้ และกระบวนการผลิต การควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัย กำหนดกฎ ระเบียบ การรักษาความสะอาด สุขลักษณะและการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมของครัวเรือน โดยมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนที่สร้างมลภาวะหรือสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้านและชุมชน

 

7.สร้างมาตรฐานสู่คุณภาพของที่อยู่อาศัย ด้วยการจัดลำดับของมาตรฐานและรูปแบบที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายตามความเหมาะสมของรายได้ กำหนดมาตรฐานวัสดุ และกระบวนการผลิต รวมทั้งการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลรูปและการก่อสร้างที่อยู่อาศัย สร้างตัวอย่างมาตรฐานที่อยู่อาศัยทั้งในระดับชุมชนเมือง ชนบท และมีเกณฑ์ชี้วัดที่สอดคล้องกับความสุขมวลรวมของชาติ (GNH) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูผู้ประกอบการที่พัฒนา และออกแบบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสม สำหรับกลุ่มรายได้ อาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้การสนับสนุนประชาชนที่ต้องการพัฒนา และปรับปรุงที่อยู่อาศัยทั้งในเขตเมืองและชนบทให้ใช้ภูมิปัญญาและแรงงานของตนเองในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ และการพัฒนาทักษะในการก่อสร้าง

 

มีมาตรการลดหย่อนภาษี สำหรับผู้ประกอบการ ภาคเอกชนที่จัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ประหยัดพลังงานและมีการวิจัย สร้างนวัตกรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตที่อยู่อาศัย จัดโครงการประกวดเพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารโครงการ/ผู้นำชุมชนที่สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชนที่เกื้อกูลกันและกันอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสามารถประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยของตนเองอย่างเพียงพอโดยเฉพาะผู้มีรายได้ต่ำและรายได้ไม่แน่นอน สามารถใช้แรงงานของตนเองในการก่อสร้าง

 

โดยการเคหะแห่งชาติให้การสนับสนุน ภาครัฐมีนโยบายการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และส่งเสริมภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมตลาดบ้านมือสองและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาชุมชนแออัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งยกระดับ จากการอยู่อาศัยในพื้นที่บุกรุก หรือสลัม เป็นการอยู่อาศัยในบ้านเช่า จากการอยู่อาศัยในบ้านรายได้น้อยเป็นบ้านรายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ