Loading

ประเทศไทยควรแก้ไขกฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนักลงทุนต่างประเทศอย่างไ

วันที่ : 22 ตุลาคม 2550
ประเทศไทยควรแก้ไขกฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนักลงทุนต่างประเทศอย่างไร

นักลงทุนต่างประเทศเกรงว่า หากมีการแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ก็อาจจะมีการแก้ไขกฎหมายที่ดินให้สอดคล้อง ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากกับการลงทุนในประเทศไทย

 

โดยทั่วไปการถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์โดยคนต่างด้าวในประเทศไทยนั้น สามารถกระทำได้หลายรูปแบบ

 

1.  กรณีที่ดินจัดตั้งนิติบุคคลเข้าถือหุ้นโดยจัดโครงสร้างบริษัทที่มีลักษณะการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 และจำนวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าวไม่เกินกึ่งหนึ่ง โดยอาจจะมีการจัดโครงสร้างการถือหุ้นบุริมสิทธิ เพื่อมอบหมายอำนาจการควบคุมจัดการให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับบริษัท ไทยเทียม โดยมีการควบคุมผ่านผู้ถือหุ้นต่างด้าว

 

2. กรณีเป็นบุคคลธรรมดาปฏิบัติตามเงื่อนไขของประมวลกฎหมายที่ดิน ก็สามารถซื้อขายที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่

 

3.   กรณีอาคารชุดคนต่างด้าวถูกจำกัดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของพื้นที่อาคารชุดปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่าการจัดโครงสร้างบริษัทในการถือครองที่ดินระหว่างบทบัญญัติในกฎหมายที่ดินกับกฎหมายในการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนั้นมีความแตกต่าง สาระสำคัญดังนี้

 

1.   คำนิยามของ คนต่างด้าวตามกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนั้นใช้เกณฑ์ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน แต่กฎหมายที่ดินใช้เกณฑ์ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน

 

2. กฎหมายที่ดินกำหนดอัตราส่วนผู้ถือหุ้นของคนต่างด้าว ใช้เกณฑ์กึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้น แต่กฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าวไม่มีอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นของคนต่างด้าว

 

3.  กรณีหากมีการแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเกี่ยวกับ สิทธิออกเสียงในการใช้หุ้นบุริมสิทธิ์ ก็จะไม่มีผลกระทบกับกฎหมายที่ดินเพราะคำนิยามกฎหมายที่ดินไม่ได้มีการแก้ไข

 

ผู้เขียนเห็นด้วยว่าการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยคนต่างด้าวนั้น ควรมีการจำกัดและควรกำหนดไม่ให้คนต่างด้าวใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการถือครองกรรมสิทธิ์ แต่ควรให้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าได้ แต่ก่อนที่จะไปกำหนดหรือบังคับกฎเกณฑ์กฎหมายที่ดินไม่ให้ใช้ช่องว่างตามกฎหมาย

               

ผู้เขียนใคร่ขอเสนอทางออกที่สำคัญเพื่อให้คนต่างด้าวเข้ามาถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในการอยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจว่ามีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์