Loading

เลาะรั้ว: กู้ซื้อบ้านเอื้ออาท

วันที่ : 20 ตุลาคม 2550
เลาะรั้ว: กู้ซื้อบ้านเอื้ออาทร

ข่าวเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เห็นว่าน่าจะเป็นปัญหาของผู้มีรายได้น้อยกับการมีที่อยู่อาศัยของตนเอง

         

โครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นทั้งบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยรวม ประมาณการกันว่า จะสร้างและโอนบ้านหรือที่อยู่อาศัยในปี 2550 ได้ถึง 600,000 หน่วย (แต่ปัจจุบันสร้างได้ประมาณ 240,000 หน่วย) และมีปัญหามีจำนวนผู้เข้ารับโอนบ้านเอื้ออาทรไม่ครบตามจำนวนที่สร้างเสร็จด้วยปัญหาหลายประการที่พอจะประมาณได้ก็คือ

         

1. มีการเก็งกำไรโดยผู้จองหวังจะนำไปขายต่อในภายหลัง (จำนวนไม่มากนัก)

         

2. ทำเลที่ตั้งของบ้านหรือโครงการอยู่ห่างไกลจากแหล่งงาน มีปัญหาการเดินทางทั้งระยะเวลาและค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับรายได้ที่รับ

         

3. ผู้ซื้อหรือผู้สั่งจองบ้านมีปัญหารายรับไม่พอจะผ่อนได้

         

ปัญหาจากข้อที่ 3 เป็นปัญหาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันก็คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แจ้งว่ามีหนี้ที่ไม่ก่อรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากสาเหตุผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ตามที่ตกลงกับธนาคารได้ เพราะรายได้สุทธิของผู้กู้ลดลงและมีผลมาจากผู้กู้และผู้ร่วมกู้ หรือผู้ค้ำประกันมีปัญหาจากรายได้ลดลง

         

ดังนั้นต่อไปนี้หรือปัจจุบันนี้ ธ.อ.ส. จะไม่ปล่อยกู้ให้แก่ลูกค้าที่มีลูกค้ากู้ร่วมกันเกินกว่า 2 คน เพราะเกรงว่าจะเป็นเอ็นพีแอล

         

ในช่วงที่ผ่านมาธ.อ.ส. ปฏิเสธลูกค้าที่จองบ้านเอื้ออาทรไปแล้ว 50% จากยอดจองที่การเคหะแห่งชาติ ส่งมา เนื่องจากลูกค้ามีปัญหาหนี้ค้างชำระอยู่ในสถาบันการเงินอื่น และบางส่วนลูกค้าไม่มีความสามารถในการชำระหนี้

         

ประมาณการได้ว่า ปีหน้าจะมีลูกค้าที่ขอเงินกู้เพื่อซื้อบ้านในโครงการเอื้ออาทรอีกประมาณ 8,000 ล้านบาท (ถ้าประเมินว่าจะมีผู้ผ่านการอนุมัติครึ่งหนึ่งตามข้อมูลเบื้องต้นก็หมายความว่าปีหน้า ธ.อ.ส. น่าจะอนุมัติเงินกู้ได้ประมาณ 4,000 ล้านบาท)

         

ประเด็นของเรื่องก็คือ

1. โครงการบ้านเอื้ออาทรที่ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างไร (ถึงแม้การเคหะแห่งชาติจะชะลอโครงการลงไปแล้วบางส่วนกว่า 50% ของที่คาดการณ์ในปี 2551) ถ้าผู้จะซื้อหรือผู้จองยังมีปัญหาการเข้ารับโอน เนื่องจากปัญหาทางการเงิน

         

2. ปัญหานี้จะโยงไปถึงแผนการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะฯ อย่างไร จะเลิกจะยุติจะลดขนาดของบ้านเอื้ออาทร การเคหะฯ ได้วางแผนการอย่างไร

         

3. ปัญหาจะย้อนกลับไปสู่นโยบายการบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องของที่อยู่อาศัย จะกำหนดแนวทางกันต่อไปอย่างไร ซึ่งคงเป็นนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลต่อไป มีพรรคการเมืองพรรคใดจะเสนอนโยบายด้านนี้อย่างไรบ้าง

         

4. ปัญหาที่อาจจะต่อเนื่องก็คือ โครงการบ้านมั่นคง ซึ่งมีปัญหาคล้ายกันในเรื่องของการชำระหนี้

         

แต่ปัญหาทางกฎหมาย ทั้งกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายจัดสรร กฎหมายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงเพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

         

สรุปก็คือ คนด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย โอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยของตนเองหมดไปอีกครั้ง เพราะปัญหาการเงินเพียงอย่างเดียว

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสด