Loading

แก้ปมที่ดินรับจดทะเบียนออนไลน์ ซื้อขายโอนได้ทุกสนง.สาขาทั่วปท.

วันที่ : 1 ตุลาคม 2550
แก้ปมที่ดินรับจดทะเบียนออนไลน์ ซื้อขายโอนได้ทุกสนง.สาขาทั่วปท.

แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า จากที่กรมที่ดินมีนโยบายปรับปรุงการให้บริการประชาชนโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยจัดทำโครงการนำร่องที่สำนักงานที่ดิน สาขาพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบ ล่าสุด พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2550 ซึ่งกรมที่ดินเสนอเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2550 ที่ผ่านมาแล้ว

 

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 10) ได้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 57 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528 โดยกำหนดให้กรมที่ดินจัดทำโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นคู่ฉบับรวม 2 ฉบับ

 

ฉบับหนึ่งมอบให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ ณ สำนักงานที่ดิน สำหรับฉบับที่เก็บไว้ที่สำนักงานที่ดินนั้น จะจำลองเป็นรูปถ่ายหรือจัดเก็บโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็ได้ โดยให้ถือเสมือนเป็นต้นฉบับ

 

ขณะเดียวได้เพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528 กรณีที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการจดทำเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำหรับอสังหาฯ ที่อยู่ในเขตท้องที่สนง.ที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่สาขาอื่นได้ด้วย เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการรังวัด

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการล่วงหน้า รองรับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร หรือการจดทะเบียนนิติกรรมแบบออนไลน์มาใช้ในการจดทะเบียนนิติกรรมอสังหาฯ ในอนาคต

 

ซึ่งเป็นไปตามแผนระยะยาวที่กรมที่ดินกำหนดไว้ แต่เนื่องจากการนำระบบออนไลน์มาใช้อย่างเต็มระบบต้องใช้เงินลงทุนสูง เบื้องต้นจึงได้จัดทำโครงการนำร่องในสำนักงานที่ดิน 2 แห่งก่อน ส่วนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินแห่งอื่นๆ ยังต้องใช้ระบบเดิมไปก่อน และยังกำหนดไม่ได้ว่าการดำเนินทั้งระบบจะสามารถให้บริการได้เมื่อใด เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูงมาก

 

อย่างไรก็ตาม ถ้าทำได้จะเป็นประโยชน์มาก เพราะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากแล้ว ประชาชนก็ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในอนาคตประชาชนผู้ใช้บริการ จะสามารถจดทะเบียนนิติกรรมได้ที่สำนักงานที่ดินสาขาได้ทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนที่สาขาซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ดินอย่างในปัจจุบัน

 

ขณะเดียวกันในระหว่างระบบออนไลน์ยังไม่สมบูรณ์ กรมที่ดินจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการจดทะเบียนนิติกรรมต่างสำนักงาน ซึ่งมีกฎหมายรองรับตั้งแต่ปี 2497 อีกทางเลือกหนึ่ง เช่น จะจดทะเบียนนิติกรรมซื้อขายที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ซื้อผู้ขายอยู่ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ก็สามารถจดทะเบียนในที่สำนักงานที่ดินใน กทม.ได้ทุกสาขา เป็นต้น

 

แหล่งข่าวกล่าวว่าก่อนหน้านี้กรมที่ดินเคยหารือกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น โดยขอแบ่งรายได้บางส่วนจากที่กรมที่ดินจัดเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาฯ และส่งให้หน่วยงานท้องถิ่น มาใช้ลงทุนติดตั้งระบบออนไลน์ในสำนักงานที่ดินสาขาทั่วประเทศ แต่ปรากฏว่าหน่วยงานท้องถิ่นไม่ยินยอม ทำให้ต้องรอภาครัฐจัดสรรงบประมาณให้ จากนั้นจะทยอยติดตั้งไปเรื่อยๆ จนครบทุกสำนักงาน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ