Loading

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ...

วันที่ : 25 กันยายน 2550
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลในเมือง  และตำบลสระแก้ว   อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และ ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

         

กระทรวงคมนาคมเสนอตามรายงานของกรมทางหลวงชนบทว่า มีความจำเป็นต้องสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างถนนวังคางกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 ในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค  ในการนี้  สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อเวนคืนที่แน่นอน จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลในเมืองและตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีส่วนแคบที่สุดหนึ่งร้อยเมตร และมีส่วนกว้างที่สุดสี่ร้อยเมตร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา

 

 

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรี