Loading

ผุดที่อยู่คนจนริมรถไฟฟ้

วันที่ : 17 กันยายน 2550
ผุดที่อยู่คนจนริมรถไฟฟ้า

นายพรศักดิ์ บุณโยดม ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะฯ จะผลักดันร่างกฎหมายเมืองใหม่ และกฎหมายฟื้นฟูเมือง รองรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อผู้มีรายได้น้อยตามแนวรถไฟฟ้าในอนาคต เนื่องจากที่ผ่านมาการเคหะฯ ไม่สามารถจัดซื้อที่ดินในเขตเมือง มาสร้างที่อยู่อาศัยได้ เพราะมีราคาแพง

 

ทั้งนี้ กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ จะเข้ามาช่วยให้การเคหะฯ สามารถจัดหาที่ดินในเมือง โดยที่กฎหมายเมืองใหม่ จะมีลักษณะคล้ายๆ กับการเวนคืนที่ดิน เพื่อนำมาจัดสร้างเมืองใหม่ ขณะที่กฎหมายฟื้นฟูเมือง จะนำมาใช้กับการพัฒนาชุมชนที่มีอยู่แล้ว อย่างเช่นแฟลตดินแดง ที่สามารถนำกฎหมายดังกล่าวมาใช้ได้ คาดกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ จะยกร่างและนำเสนอรัฐบาลในช่วงแผนปี 2551-2555 ของการเคหะฯ

 

ที่ผ่านมาผู้ว่าการเคหะฯ ได้หารือกับผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการให้พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามแนวรถไฟฟ้าในอนาคต โดยผู้ว่าการเคหะฯ กล่าวว่า เป็นการหารือร่วมกัน เพื่อความร่วมมือในระยะยาวของผู้บริหารทั้ง 2 องค์การ ที่จะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อย มีที่อยู่อาศัยในเมือง ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า

 

ต่อไปเมื่อ รฟม.วางแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในแต่ละโครงการเสร็จ จะนำแผนให้การเคหะฯ มีโอกาสจัดหาที่ดินที่เหมาะสมมาพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยตามแนวรถไฟฟ้า

 

นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพื่อนำที่ดินของการรถไฟฯ มาพัฒนาเคหะชุมชนตามแนวรถไฟ เพื่อลดการแออัดของ กทม.ได้

 

สำหรับแผนการดำเนินงานของการเคหะฯ ในปี 2551 มีงานหลักๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาบ้านเอื้ออาทรที่เตรียมเสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในเดือน ก.ย.นี้ โดยจะลดจำนวนจาก 6 แสนหน่วย เหลือประมาณ 3 แสนหน่วย ที่เหลือจะชะลอโครงการออกไป หรือขอยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมา

 

รวมทั้งจะเสนอคณะกรรมการการเคหะฯ ให้การเคหะฯ สามารถกลับมาพัฒนาโครงการเคหะชุมชน เหมือนที่เคยก่อสร้างก่อนที่รัฐบาลก่อนจะให้สร้างเฉพาะบ้านเอื้ออาทรอีกครั้ง เพื่อเป็นการหารายได้ให้กับการเคหะฯ และการพัฒนาโครงการที่นำที่ดินของบ้านเอื้ออาทรมาพัฒนาเป็นโครงการเคหะชุมชนอีกหลาย 10 โครงการ

 

ทั้งหมดจะเป็นแผนที่จะต้องดำเนินการในปี 2551 ส่วนแผนการออกพันธบัตร 1 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้จองสิทธิ์บ้านเอื้ออาทรที่ไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารได้ จะยังไม่เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมกับการแก้ปัญหาบ้านเอื้ออาทร โดยจะรอเสนอเป็นแผนการเงินสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยให้รัฐบาลใหม่พิจารณา

 

ส่วนลูกค้าบ้านเอื้ออาทรที่มีปัญหาในการขอกู้จากสถาบันการเงิน ทางการเคหะฯ จะใช้เงินสดหมุนเวียนที่มีอยู่ปล่อยกู้ให้แทน การเคหะฯ เตรียมจะเสนอกรอบยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้ร่วมระดมสมองกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอนาคตจะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ระยะยาวจะตั้งกระทรวงก่อสร้าง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ