Loading

กคช.จี้รัฐบาลทำเฮ้าสซิ่งไฟแนนซ

วันที่ : 13 กันยายน 2550
กคช.จี้รัฐบาลทำเฮ้าสซิ่งไฟแนนซ์

นายไกร ตั้งสง่า กรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.อยู่ในระหว่างการขอจัดทำ Housing Finance  หรือการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องการซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของ กคช. โดยมีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กคช. ในการจัดทำ โดยเบื้องต้นในการจัดทำ Housing Finance นั้น คาดว่าจะต้องใช้เงินทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยเงินทุนดังกล่าวอาจจะให้กระทรวงการคลังร่วมกับ กคช.เป็นผู้จัดหาให้ หรือขอสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนทางด้านสังคม เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคมเข้ามาช่วย

 

เนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อบ้านเอื้ออาทรนั้น มีกลุ่มประชาชนจากหลายส่วน กลุ่มข้าราชการ และพนักงานบริษัท โดยหลังจากนี้ กคช.ต้องทำการแยกกลุ่มลูกค้าออกเป็นส่วน ๆ อาทิ ในส่วนข้าราชการ ส่วนของพนักงานบริษัท และประชาชนทั่วไป ซึ่งกลุ่มผู้ซื้อดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์จากการเป็นสมาชิกกองทุนข้างต้นได้ช่วยให้การจัดสรรหรือการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการของ กคช. สามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง ตรงกับความต้องการซื้อ ที่มีความสามารถในการซื้อจริง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาทิ้งดาวน์ หรือไม่ส่งค่างวดเพราะความสามารถไม่พอ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ