Loading

แก้กม.จัดสรรลดปัญหาที่ดินตาบอ

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2550
แก้กม.จัดสรรลดปัญหาที่ดินตาบอด

                นายอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า ปัญหาการพัฒนาที่ดินในช่วงที่ผ่านมาของบริษัทจัดสรรคือ เมื่อมีการพัฒนาโครงการแล้วส่งผลให้เกิดที่ดินตาบอดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโครงการ จัดสรรส่วนใหญ่ ที่พัฒนาแล้วจะปิดทางเข้าสู่พื้นที่ที่ดินด้านหลังด้านข้างที่ยังไม่มีการพัฒนา เนื่องจากกฎหมายจัดสรรไม่อนุญาตให้มีการใช้สาธารณูปโภคในโครงการเชื่อมต่อโครงการอื่นใหม่ หรือ เฟสต่อเนื่องจากโครงการเดิม เพื่อป้องกันการสร้างภาระผูกพันเพิ่มแก่สาธารณูปโภคในโครงการที่มีการพัฒนาไปแล้ว ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

 

""ส่วนตัวแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่สอดคล้องในการพัฒนาเมือง ในระหว่างที่กฎหมายลูกยังอยู่ในขั้นตอนการร่าง ควรจะมีการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ด้วย เพื่อนำมาปรับปรุงการร่างกฎหมายฉบับลูกให้สามารถใช้ได้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับอื่นๆ ในอนาคตเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิด จากการใช้งานร่วมกับกฎหมายอื่น ซึ่งในส่วนของกฎหมายจัดสรรนั้น ตนเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขในเรื่องข้อกำหนดการใช้ทางเข้าออกโครงการจัดสรร ในกรณีที่ไม่ใช่เส้นทางที่เป็นภาระจำยอม เพื่อเปิดช่องกฎหมายให้สามารถใช้ถนนสายหลักในโครงการเชื่อมต่อเดินทางเข้าออกโครงการอื่นๆ แต่ต้องมีการคำประกันการบำรุงรักษา เพื่อเปิดโอกาสหรือแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดที่เกิดจากโครงการจัดสรร "" นายอิสระกล่าว

 

นายปรีชา รณรงค์ ผู้อำนวยการ สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กล่าวว่า ขณะนี้ กรมโยธาฯ อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายลูก จำนวน 22 ฉบับ ของพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 โดยปัจจุบันการร่างกฎหมายลูกดังกล่าวมีความคืบหน้าแล้วจำนวน 17 ฉบับ โดยมีบางส่วนที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎหมายให้พิจารณาแล้ว ส่วนฉบับที่เหลือยังอยู่ในขั้นตอนการร่างกฎหมาย ซึ่งจะพยายามให้เสร็จภายในปีนี้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างต่อไป

 

ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงนั้น ขณะนี้ ยังติดปัญหาการออกกฎหมายลูกเพื่อรองรับการจัดตั้งสมาคม ซึ่งสมาคมดังกล่าวจะเป็นการรวมตัวของเจ้าของที่ดิน ที่ต้องการจัดรูปที่ดินและของจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ก่อนดำเนินการขออนุมัติดำเนินการจัดรูปที่ดิน จากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ในการจัดรูปที่ดินดำเนินโครงการได้ จำเป็นต้องมีหน่วยงานยื่นขออนุมัติการจัดรูปที่ดิน โดยกฎหมายจัดรูปที่ดิน กำหนดว่าผู้ที่มีอำนาจขออนุมัติโครงการจัดรูปที่ดินได้ ต้องเป็นหน่วยงานราชการ อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง, การเคหะแห่งชาติ (กคช.), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคมฯ

 

แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลโดยกรมโยธาฯได้มีการจัดต้องกองทุน เพื่อสนับสนุนการจัดรูปที่ดิน ขณะนี้กองทุนดังกล่าวมีเงินทุนแล้ว 70 ล้านบาท และเตรียมที่จะขออนุมัติงบประมาณเข้ากองทุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก เพื่อรองรับการจัดรูปที่ดินทั่วประเทศ โดยขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะมีการของบประมาณเข้ากองทุนจำนวนเท่าใด เนื่องจากต้องมีการสำรวจพื้นที่ เร่งทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมาย ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะนำมาประเมินว่าจะมีการดำเนินการจัดรูปที่ดินทั่วประเทศจำนวนเท่าใด และประมาณการว่าจะมีการใช้งบประมาณในการจัดรูปที่ดินทั่วประเทศเท่าใด

 

สำหรับกองทุนดังกล่าว จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดรูปที่ดิน โดยการให้งบสนับสนุนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย งบอุดหนุนแบบให้เปล่า การสนับสนุนโดยการปล่อยกู้ให้แก่หน่วยงานที่ขออนุมัติทำโครงการจัดรูปที่ดิน ในขณะเดียวกันสมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดรูปที่ดินดังกล่าว จะต้องมีการจัดหางบประมาณในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่มีการจัดรูปทีดินด้วย อาทิ ถนน ระบบประปา โดยวิธีการจัดหางบประมาณในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว สามารถดำเนินการได้โดยการตัดที่ดินบางส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปขายและนำเงินมาใช้ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน