Loading

คลัง ปัดฝุ่นเข็นกม.ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้า

วันที่ : 17 มกราคม 2550
คลัง ปัดฝุ่นเข็นกม.ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

                นายสมชัย สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 มกราคมนี้ สศค.จะประชุมร่วมกับนายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อเตรียมสรุปร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ...เพื่อเสนอต่อ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อผลักดันออกมาบังคับใช้ต่อไป

 

""ร่างกฎหมายดังกล่าวกระทรวงการคลังได้มีการศึกษามานานและมีการผลักดันต่อเนื่อง  แต่ถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถประกาศบังคับใช้ได้ โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ สศค. ได้ข้อสรุปในเบื้องต้น และยกร่างกฎหมายแล้ว หากรัฐบาลชุดนี้เห็นด้วยในหลักการ กระทรวงการคลังก็พร้อมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และนำเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาได้ภายในปีนี้""

 

ในการหารือดังกล่าวคงจะต้องมีการพิจารณาเรื่องภาษีว่าจะกำหนดให้จัดเก็บในอัตราเท่าไร และจำเป็นที่จะต้องให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้กำหนด หรือให้มีภาษีเพียงอัตราเดียวใช้ทั่วประเทศ เพราะที่ผ่านมากฎหมายกำหนดเพดานภาษี โดยอนุญาตให้ อปท.เลือกกำหนดอัตราภาษีได้หลายอัตราตามที่กฎหมายระบุเอาไว้

 

นายสมชัยกล่าวว่า กระทรวงการคลังเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้มีผลบังคับใช้ เนื่องจากในการแก้ไขพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ ได้กำหนดว่า รัฐบาลกลางจะต้องหารายได้และงบประมาณอุดหนุนโอนไปให้ท้องถิ่นใช้ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 25% ของรายได้รัฐบาลกลาง โดยไม่จำเป็นที่จะต้องจัดสรรให้ถึง 35% ของรายได้รัฐแล้ว ดังนั้น ท้องถิ่นก็ควรเร่งหารายได้ขึ้นมาทดแทนการจัดสรรส่วนที่ลดลงไป

 

แหล่งข่าวจากกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ในปี 2550 นี้ กรมธนารักษ์ได้มีการขออัตรากำลังเพื่อเติมในส่วนของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน จำนวน 200 อัตรา เพื่อรองรับการประเมินที่ดินรายแปลงเพื่อให้สอดรับกับการนำกฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้ เพราะการจัดเก็บภาษีจะเก็บจากมูลค่าของราคาทรัพย์สินเป็นหลัก ดังนั้น จะต้องมีราคาอ้างอิงที่จะใช้ประเมินต้องสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงต้องเร่งดำเนินการประเมินที่ดินโดยละเอียดทั่วประเทศ สำหรับ อปท.สามารถนำไปเทียบเคียงในการจัดเก็บภาษี

 

อนึ่ง ที่ผ่านมาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีการนำเสนอมาหลายรัฐบาล แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ก็มีอันต้องยุบสภาหรือเกิดการปฏิวัติขึ้นมาทำให้เกิดการหยุดชะงัก ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงต้องเริ่มมาศึกษาเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลชุดนี้ใหม่ โดยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาว่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะไม่มีการจัดเก็บภาษี แต่จะจัดเก็บเฉพาะที่ดินใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชยกรรม, ที่อยู่อาศัย เท่านั้น และถ้าเป็นกรณีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปล่อยรกร้างว่างเปล่าจะเก็บภาษีในอีกอัตราหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องขึ้นอยู่กับราคาประเมินของที่ดินที่ใช้เป็นฐานราคาที่ใช้ในการคำนวณภาษี

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน