Loading

สถิติจดทะเบียนอาคารชุ

วันที่ : 16 ตุลาคม 2549
สถิติจดทะเบียนอาคารชุด

                    สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน รายงานสถิติตัวเลขการ จดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ แยกเป็นเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และต่างจังหวัด ตั้งแต่ปี 2531-2549 ณ เดือนมิถุนายน 2549 รวม 1,620 ราย 2,316 อาคาร 342,524 ยูนิต ใน กทม. ส่วนต่างจังหวัดมี 1,316 ราย 1,980 อาคาร 238,462 ยูนิต

                    ทั้งนี้ในส่วนของ กทม.ตั้งแต่ปี 2540-2549 (มิถุนายน) มีการยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุดดังนี้ ปี 2540 มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด 199 ราย 285 อาคาร 47,067 ยูนิต ปี 2541 จดทะเบียน 75 ราย 129 อาคาร 21,046 ยูนิต ปี 2542 จดทะเบียน 31 ราย 53 อาคาร 7,639 ยูนิต ปี 2543 จดทะเบียน 24 ราย 60 อาคาร 5,750 ยูนิต ปี 2544 จดทะเบียน 14 ราย 21 อาคาร 4,561 ยูนิต ปี 2545 จดทะเบียน 24 ราย 33 อาคาร 5,896 ยูนิต  ปี 2546 จดทะเบียน 34 ราย 52 อาคาร 7,173 ยูนิต ปี 2547 จดทะเบียน 48 ราย 60 อาคาร 8,202 ยูนิต ปี 2548 จดทะเบียน 57 ราย 78 อาคาร 11,074 ยูนิต และปี 2549 ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน จด

ทะเบียน 27 ราย 39 อาคาร 5,201 ยูนิต"

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ