Loading

กรมที่ดินให้บริการนอกสถานที

วันที่ : 28 สิงหาคม 2549
กรมที่ดินให้บริการนอกสถานที่

                    ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 กันยายน 2549 เป็น ต้นไป กรมที่ดินโดยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา จะจัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการประชา ชนนอกสถานที่ ณ ศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service : GCS) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต จะให้บริการตั้งแต่ เวลา 07.30 - 20.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับงานที่เปิดให้บริการมี 3 ประ เภทคือ 1.ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อสำนักงานที่ดิน 2.บริการนัดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมล่วงหน้าในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ 3.บริการคิดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องเตรียมซองติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงสำนักงานที่ดินพื้นที่ที่ต้องการติดต่อเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ส่งคำตอบไปให้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ