Loading

ปรับเกณฑ์บ้านธนารักษ์ประชารัฐ

วันที่ : 30 มกราคม 2562
นายณัฐพรจาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 29 ม.ค.2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว จากเดิมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ปรับมาเป็นการเปิดกว้างให้เข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากพบว่า การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
          นายณัฐพรจาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 29 ม.ค.2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว จากเดิมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ปรับมาเป็นการเปิดกว้างให้เข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากพบว่า การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

          โดยการปรับปรุงเงื่อนไขของผู้เช่า ได้เปิด 3 กรณี คือ 1.ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 35,000 บาท และ 3.เปิดกว้างให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการและผ่านคุณสมบัติน้อยมาก เพราะมีบ้านอยู่แล้วในต่างจังหวัด แต่เมื่อย้ายมาทำงานในพื้นที่ที่มีโครงการแล้ว ก็ต้องการมีบ้านอีกพื้นที่หนึ่ง แต่ก็ติดเงื่อนไข ทำให้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ ดังนั้นกระทรวงการคลัง จึงได้ปรับปรุงเงื่อนไขใหม่

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมธนารักษ์ได้เปิดประกวดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เพื่อหาผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างโครงการ จำนวน 6 แปลง โดยมีผลการประกวดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ จำนวน 5 แปลง (แปลง อ.ชร. 31 จังหวัดเชียงราย ไม่มีผู้ยื่นซอง) และมียอดลงทะเบียนจองสิทธิ์ (เปิดจองตั้งแต่วันที่ 19 - 31 ส.ค.2559) จำนวน 2,322 ราย และต่อมามีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ที่นำเอกสารหลักฐานมายื่นขอใช้สิทธิ์ เพียง 406 ราย หรือคิดเป็น 17.50% ของจำนวน ผู้ยื่นจองทั้งหมด 2,322 ราย

          อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสินแจ้งต่อกระทรวงการคลังว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้จองสิทธิ์มายื่นเอกสารหรือไม่สามารถยื่นเอกสาร เพื่อคัดกรองคุณสมบัติได้ เนื่องจากผู้จองสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มี หรือเคยมีกรรมสิทธิ์บ้านมาแล้ว จึงไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ ว่าต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน

          ขณะเดียวกัน จากการ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นจองสิทธิ์ มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 388 ราย เนื่องจากส่วนใหญ่เข้าข่ายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนเช่นกัน จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และต่อมากรมธนารักษ์ได้พิจารณายกเลิกการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 2615 เนื่องจากมีข้อเสนอแนะเรื่องที่จอดรถ ที่อาจส่งผลให้รูปแบบโครงการที่เสนอไว้ เปลี่ยนแปลงไป