Loading

คลังปล่อยผีโครงการรัฐ พัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ รับพรบ.ร่วมทุนใหม่

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562
สคร.เร่งชี้แจงหน่วยงานรัฐ หลังพ.ร.บ.ร่วมทุนฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ปล่อยผีโครงการพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ ยกเว้นไม่เข้าข่ายปฏิบัติตามพ.ร.บ.ร่วมทุน เปิดทางหน่วยงานแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน หรือบอกเลิกสัญญาร่วมลงทุนเอกชนได้
          สคร.เร่งชี้แจงหน่วยงานรัฐ หลังพ.ร.บ.ร่วมทุนฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ปล่อยผีโครงการพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ ยกเว้นไม่เข้าข่ายปฏิบัติตามพ.ร.บ.ร่วมทุน เปิดทางหน่วยงานแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน หรือบอกเลิกสัญญาร่วมลงทุนเอกชนได้

          นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ฉบับใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ แล้ว จะเป็นมิติใหม่สำหรับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP ของประเทศไทย ซึ่ง สคร.อยู่ระหว่างเตรียมการชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ ต่อไป

          ด้านนางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556) ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีขอบเขตของกฎหมายที่กว้างขวาง ส่งผลให้มีโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะต้องเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมายดังกล่าว และยังไม่สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนที่ชัดเจน

          ประกอบกับยังขาดมาตรการในการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ส่งผลให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้าและเอกชนยังไม่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐเท่าที่ควร สคร.จึงได้เสนอร่าง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ ขึ้น มีผลเป็นการยกเลิก พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

          โดยสาระสำคัญ ได้แก่ กำหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะโดยให้มีการจัดทำแผนโครงการร่วมลงทุน และกำหนดให้โครงการที่ไม่ได้อยู่หรือเกี่ยวข้องกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ เช่น โครงการพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ ไม่ต้องเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติจะต้องมีกฎระเบียบรองรับที่เหมาะสมในการคัดเลือกและการกำกับดูแลต่อไป

          โดยกำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง เช่น สิทธิและประโยชน์ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน สิทธิการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในโครงการร่วมลงทุนที่มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 50 ปี

          นอกจากนี้กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีสามารถใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะในการเข้าดำเนินโครงการร่วมลงทุนหรือมอบให้ผู้อื่นดำเนินโครงการร่วมลงทุนเป็นการชั่วคราว แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน หรือบอกเลิกสัญญาร่วมลงทุนได้ โดยในกรณีที่เหตุจากการใช้อำนาจนั้นไม่ได้มาจากความผิดของเอกชนคู่สัญญา ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม