Loading

กคช.โชว์ผลงานฟื้นเคหะดินแดง

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จ กว่า 16 ปีที่โครงการนี้ได้รับการคัดค้าน จากผู้อยู่อาศัยบางส่วน แต่สามารถยุติความขัดแย้งลงได้ ด้วยการขับเคลื่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติที่บูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นต้น
          เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จ กว่า 16 ปีที่โครงการนี้ได้รับการคัดค้าน จากผู้อยู่อาศัยบางส่วน แต่สามารถยุติความขัดแย้งลงได้ ด้วยการขับเคลื่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติที่บูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นต้น

          ผู้ว่าการ ระบุต่อว่า โดยมุ่งเน้นมีส่วนร่วมของผู้อาศัย ในชุมชนทุกขั้นตอน จนสามารถจัดสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม แฟลตที่ 18-22 จำนวน 334 หน่วย ได้สำเร็จตามมติของ ครม.ที่ให้ความเห็นชอบ ส่วนโครงการระยะที่ 2-3-4 จำนวน 6,212 หน่วย เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ครม.ได้อนุมัติแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารแฟลตที่ 18-22 เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 จำนวน 2 อาคาร รวมทั้งสิ้น 1,247 หน่วย คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างราวเดือน เม.ย. 62.
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ