Loading

กคช.จ่อปรับโฉม เคหะทุ่งสองห้อง รองรับรถไฟฟ้า

วันที่ : 5 ตุลาคม 2562
นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กล่าวว่า ขณะนี้กคช.มีแผนการเดินหน้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ รวมถึงยังตั้งอยู่ใกล้กับระบบขนส่งสาธารณะ ที่สำคัญ อาทิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ทางยกระดับอุตราภิมุข โดยเฉพาะรองรับสถานีรถไฟฟ้าการเคหะ (รถไฟฟ้าสาย สีแดง) ที่กำลังจะเปิดใช้งานในช่วงต้นปี 2564
            นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กล่าวว่า ขณะนี้กคช.มีแผนการเดินหน้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ รวมถึงยังตั้งอยู่ใกล้กับระบบขนส่งสาธารณะ ที่สำคัญ อาทิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ทางยกระดับอุตราภิมุข โดยเฉพาะรองรับสถานีรถไฟฟ้าการเคหะ (รถไฟฟ้าสาย สีแดง) ที่กำลังจะเปิดใช้งานในช่วงต้นปี 2564
            ทั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ได้แก่ การปรับปรุงห้องว่าง และสร้างความเชื่อมั่นกับผู้อยู่อาศัยต่อกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีภายในระยะเวลา 1 - 3 ปี ระยะกลาง ได้แก่ การพัฒนาโครงการฟื้นฟูเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ทั้งทางกายภาพ และสังคม ให้พร้อมต่อการขยายตัวของเมือง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 3 - 5 ปี และระยะยาว ได้แก่ แผนการศึกษา รูปแบบของการจัดการโครงการ ภายหลังการดำเนินการเชิงนโยบายที่จะมุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะมีระยะเวลาในดำเนินการประมาณ 10 ปี รวมทั้งยังได้มีแนวทางเร่งด่วนในการดำเนินการเบื้องต้น คือ การจัดทำแผนในการจัดระเบียบพื้นที่ร้านค้าด้านล่างอาคาร 1 - 2 ให้มีความสะดวกความสบายเพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ