Loading

กคช.หั่นแหลกราคาบ้าน เอื้ออาทร ใน56โครงการ

วันที่ : 16 มกราคม 2564
การเคหะเเห่งชาติ ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มลูกค้าใหม่
           นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ตระหนัก ถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งส่ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มี รายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติ มีกำลังซื้อลดลง จึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มลูกค้าใหม่ โดยกำหนดเป็นโปรโมชั่น 3 รูปแบบ มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2564 ได้แก่

          1. โปรโมชั่นดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0% ในปีที่ 1 สำหรับ ลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ 2. โปรโมชั่น ลดราคา 56 โครงการ (Shock price) โดยเป็นการให้ส่วนลดพิเศษประมาณ 5-20% ของราคาขายเงินสดเดิม ในโครงการบ้านเอื้ออาทร และ 3. โปรโมชั่นเช่าราคาพิเศษ 999-1,200 บาทต่อเดือนในปีแรก จำนวน 84 โครงการที่ กคช. กำหนด สามารถสอบถาม รายละเอียดมาตรการโปรโมชั่นดังกล่าวได้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติทุกแห่ง หรือ Call Center 1615

          ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องมีการ ล็อกดาวน์ประเทศเพื่อจำกัดการติดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายสู่ วงกว้าง ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปัจจุบันได้ เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในหลายจังหวัด มีแนวโน้ม ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ ผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมี กำลังซื้อลดลง