ครม.ไฟเขียวแก้กม.ออมสิน ให้ขายโอน ลูกหนี้-อสังหาฯ
Loading

ครม.ไฟเขียวแก้กม.ออมสิน ให้ขายโอน ลูกหนี้-อสังหาฯ

วันที่ : 16 มิถุนายน 2564
ออมสิน ขายหนี้ได้
          น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ. 2547 โดยให้ธนาคารออมสิน สามารถขายหรือโอนลูกหนี้สินเชื่อได้ และกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคาร รวมทั้งกำหนดเวลาขายอสังหาฯ ที่ตกเป็นของธนาคารได้ ซึ่งเดิมกฎหมายไม่มีการกำหนดเรื่องนี้เอาไว้ ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้ จะช่วยให้การทำงานของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกันกับสถานบันการเงินเฉพาะกิจอื่น

          สำหรับสาระสำคัญกำหนดให้ยกเลิกการประกาศกำหนดกิจการอันพึงเป็นงานของธนาคารออมสิน ที่จะกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ สาขา หรือตัวแทน และให้ธนาคารมีอำนาจบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของธนาคารซึ่งได้มาจากการชำระหนี้ การประกันสินเชื่อ การเอาจำนองหลุด หรือการซื้ออสังหาฯ ซึ่งจำนองหรือเป็นประกันการชำระหนี้ไว้แก่ธนาคารจากการขายทอดตลาด ด้วยวิธีการขาย จำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือวิธีการอื่นที่ธนาคารพาณิชย์สามารถทำได้ตามกฎหมาย และกำหนดให้ธนาคารสามารถขายหรือโอนลูกหนี้สินเชื่อ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของธนาคารออมสินดังกล่าวได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด

          ทั้งนี้ยังให้ธนาคารต้องขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของ ธนาคารภายใน 5 ปี นับแต่วันที่อสังหาฯ นั้น ตกเป็นของธนาคาร เว้นแต่ รมว.คลัง จะอนุญาตขยายระยะเวลาเกินกว่า และกำหนดให้การ จำหน่ายอสังหาฯ ให้ทำโดยวิธีขายทอดตลาด หรือโดยวิธีอื่นใด ตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควร พร้อมทั้งกำหนดบทเฉพาะกาลให้ธนาคารจะต้องดำเนินการขออนุญาต ขยายระยะเวลาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคารออมสินครบ 5 ปี ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 65 ต่อ รมว.คลัง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ร่างกฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ โดยเชื่อว่าจะทำให้การทำงานของธนาคารออมสินมีความคล่องตัว ชัดเจน และทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย.