กคช. อัดโปร ดอกเบี้ย1.5% อุ้มคนซื้อบ้าน 
Loading

กคช. อัดโปร ดอกเบี้ย1.5% อุ้มคนซื้อบ้าน 

วันที่ : 20 มกราคม 2565
เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี 65 ชูดอกเบี้ย 4 ปีแรก เพียง 1.5% อุ้มกลุ่มเปราะบางเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น
          
          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย (คบส.) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม-กันยายน 2565) ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าทั่วไป ปีที่ 1-4 อัตราดอกเบี้ย 1.5% ปีที่ 5-7 อัตราดอกเบี้ย 2.5% ปีที่ 8-40 อัตราดอกเบี้ย 3.75%

          ส่วนกลุ่มเปราะบาง ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ย 1.5% ปีที่ 6-7 อัตราดอกเบี้ย 2.5% ปีที่ 8-40 อัตราดอกเบี้ย 3.75% โดยระยะเวลาการทำสัญญาเช่าซื้อ 40 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้เช่าซื้อไม่เกิน 70 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2565

          สำหรับในช่วงที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในการเช่าซื้อโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างตรงจุด แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้สามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติได้ง่ายขึ้น ในสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผล กระทบเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้.
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ