Loading

กคช.ลุยโครงการบ้านล้านหลังเฟส 1-3 15,000 ยูนิตให้คนรายได้น้อย-สูงวัย

วันที่ : 15 กันยายน 2561
การเคหะแห่งชาติ ขานรับโครงการบ้านล้านหลัง นำที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 15,663 หน่วย ในโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเคหะชุมชน และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (TOD) พร้อมเข้าอยู่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย คนวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุได้เป็นเจ้าของ โดยผ่อนชำระผ่าน ธอส. พร้อมชูเคหะฯ 'ECO- VILLAGE' สร้างชุมชนน่าอยู่

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้อง การให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็น ของตนเอง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม จึงได้พัฒนาที่อยู่อาศัยในราคาที่ประชาชนสามารถรับภาระได้ ขณะเดียวกันธนาคารอาคาร สงเคราะห์ได้จัดทำ "โครงการบ้านล้านหลัง" ภายใต้กรอบวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท โดยเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ แบ่งการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยออกเป็น 3 เฟส ซึ่งการเคหะแห่งชาติมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

โดยเฟสแรก ได้เตรียมที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเคหะชุมชน และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (TOD) ซึ่งพร้อมเข้าอยู่อาศัยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 จำนวน 15,663 หน่วย ให้ประชาชนได้จับจอง พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษและสินเชื่อตามเงื่อนไขของธนาคาร ส่วนการดำเนินงานในเฟสที่ 2 การเคหะแห่งชาติพร้อมที่จะทำความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการนำที่อยู่อาศัยมาจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ และเฟสที่ 3 การเคหะแห่งชาติมีแผนดำเนินงานที่จะทำโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Operation) และโครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support) โดยจะขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งคาดว่าจะประกาศเชิญชวนภาคเอกชนยื่นข้อเสนอได้ภายในเดือนกันยายน 2561 นี้

นอกจากนี้ การเคหะฯ ได้ชู 'ECO- VILLAGE'สร้าง 'ชุมชนน่าอยู่' คู่เมืองภูเก็ต ราคาเริ่ม 3.79-3.97 ล้านบาท ในชื่อโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี)

นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่ผ่านมา การเคหะฯ ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้ว 730,573 หน่วย สามารถตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มและทุกระดับรายได้ สำหรับเป้าหมายในปี 2561 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559-2568)

สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ 8,391 หน่วย แบ่งออกเป็น โครงการเคหะชุมชน 4 โครงการ 1,887 หน่วย โครงการบ้านเอื้ออาทร 6 โครงการ 5,148 หน่วย โครงการอาคารเช่า 2 โครงการ 86 หน่วย โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ 853 หน่วย และโครงการที่อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ 417 หน่วย

โดยโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี) เป็น 1 ใน 15 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จัดสร้างบนพื้นที่ 8.45 ไร่ ในรูปแบบ 'อาคารพาณิชย์' จำนวน 66 หน่วย ในราคาเริ่มต้นที่ 3.79-3.97 ล้านบาท ขนาดความสูง 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น หน้ากว้าง 5 เมตร เนื้อที่ต่อหน่วย 20 ตารางวา โดยมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง 200 ตารางเมตร ประกอบด้วย 2 ห้องอเนก ประสงค์ 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว และพื้นที่รับประทานอาหาร สะดวกสบายกว้างขวางเหมาะเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางที่กำลังสร้างครอบครัว นายบัญชา กล่าว