Loading

พัฒนาทางสู่ฮับอาเซียน

วันที่ : 26 ธันวาคม 2559
พัฒนาทางสู่ฮับอาเซียน

แผนการเชื่อมต่อระบบ คมนาคมขนส่งอาเซียนเป็น สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวเป็นโลจิสติกส์ฮับของอาเซียนตามเป้าหมาย ส่งผลให้กระทรวงคมนาคมได้บรรจุโครงการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษไว้ในแผนแม่บทรวม 5 โครงการ วงเงินรวม 21,473 ล้านบาท

สำหรับโครงการแรก คือ การพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางสายหลักรวม 43 จุด (550 ล้านบาท) ขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว 1 จุด ที่ จ.นครราชสีมา และยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 1 จุด 2.ศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้าเชียงของ (2,365 ล้านบาท) 3.ศูนย์การขนส่งสินค้าชายแดน จ.นครพนม (1,053 ล้านบาท) 4.ศูนย์พัฒนาขนส่งสินค้าภูมิภาคในชายแดน 9 จังหวัด (8,065 ล้านบาท) 5.โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคในเมืองหลัก 8 จังหวัด (9,438 ล้านบาท)

ขณะที่โครงการของกรมทางหลวงชนบทจะเข้ามาเสริม เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนาพื้นที่ชายแดน โดยเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการจราจรในจุดต่างๆ โดยสร้างทางเชื่อมต่อ (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด (Shortcut) รวมทั้งสิ้น 784 โครงการ วงเงินรวม 18,422 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประกอบไปด้วย โครงการยกระดับมาตรฐานทางจำนวน 570 โครงการ ระยะทางรวม 1,144.717 กิโลเมตร วงเงินรวม 7,682 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 22% วงเงิน 9,907 ล้านบาท โครงการพัฒนาโครงข่ายสะพาน โดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลำคลองตามภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นขยายทางเลือกด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวทางน้ำให้กับประชาชนด้วยจำนวนโครงการทั้งสิ้น 164 โครงการ วงเงิน 2,408 ล้านบาท ระยะทางรวม 9,227 เมตร

นอกจากนี้ ยังมีโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค ประกอบไปด้วยโครงการก่อสร้างถนนปริมณฑลและโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองตลอดจนปรับปรุงเส้นทางต่างๆ เพื่อลดปัญหาการจราจร รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ ระยะทางรวม 30.632 กิโลเมตร วงเงิน 4,914 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วที่มีวงเงินอยู่ที่ 11,479 ล้านบาท โครงการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยพัฒนาถนนเข้า สู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนควบคู่ไปกับการเปิดตลาดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศ รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ ระยะทางรวม 96.593 กิโลเมตร วงเงิน 886 ล้านบาท โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์เน้นเชื่อมโยงการขนส่งทั้งถนน ทางราง และทางน้ำ เพิ่มศักยภาพให้กับโลจิสติกส์ไทย  รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ ระยะทางรวม 28.776 กิโลเมตร วงเงิน 1,486  ล้านบาท

สุดท้าย คือโครงการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายพัฒนาการค้าและการขนส่งของรัฐบาลเชื่อม ต่อประตูการค้าชายแดน ควบคู่ไป กับการพัฒนาระบบ National  Single window (NSw) ภายใต้ กรอบกฎหมายการขนส่งแบบเดียวกันในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ระยะทางรวม 41.649 กิโลเมตร วงเงินรวม 1,043 ล้านบาท

ขณะที่การพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำและอากาศจะเข้ามาสนับสนุนการเป็นฮับอาเซียนเช่นเดียวกัน ทั้งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค 28 แห่ง วงเงิน 7,685 ล้านบาท ทั้งปรับปรุงสถานที่และขยายอาคารควบคู่กับโครงการปรับปรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวงเงิน 3,263 ล้านบาท และโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน ส่วนด้านทางน้ำเตรียมเปิดเดินเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน เส้นทางพัทยา-หัวหิน ช่วงเดือน ม.ค. 2560 พร้อมแผนลงทุนสร้างท่าเรือเฟอร์รี่บริเวณปากน้ำปราณบุรีอีก 1,000 ล้านบาท ร่วมกับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 วงเงิน 35,099  ล้านบาท รองรับการค้าการขนส่งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  หรือ EEC

ทั้งนี้ หลายโครงการจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2560 ได้แก่ โครงการเดินเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน ศูนย์เปลี่ยนถ่าย ขนส่งสินค้าเชียงของ การพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาค และที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเติมอีก 4 โครงการ วงเงิน 48,985.56 ล้านบาท ประกอบด้วย การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ตอนบน มอเตอร์เวย์สายหาดใหญ่ชายแดนไทยมาเลเซีย และการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์