Loading

ลุยอีสเทิร์นซีบอร์ด2ดึงลงทุน1.5ล้านล.

วันที่ : 5 ตุลาคม 2559
ลุยอีสเทิร์นซีบอร์ด2ดึงลงทุน1.5ล้านล.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีสเทิร์น ซีบอร์ด ระยะที่ 2 ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา และสร้างความชัดเจนในการดึงนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุน และสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในระยะยาว โดยการดำเนินงานตามร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะทำให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ภายในระยะเวลา 10 ปี ทั้งการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเมืองใหม่ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัย และการลงทุนด้านการท่องเที่ยว คาดว่าจะผลักดันกฎหมายออกมาให้มีผลบังคับใช้ได้ในต้นปี 60

สำหรับกฎหมายดังกล่าว มีสาระสำคัญ กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้น มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบาย อนุมัติแผนงาน และออกมาตรการเข้ามาพัฒนาพื้นที่ พร้อมกับตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่เสนอแนะศึกษา วิจัย และเตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้ตั้งเลขาธิการขึ้นมาดูแลรับผิดชอบสำนักงาน มีอำนาจอนุมัติตามกฎหมาย 5 ฉบับ คือ การขุดดินและถมดิน การควบคุมอาคาร การจดทะเบียนเครื่องจักร การสาธารณสุข ทะเบียนพาณิชย์ และโรงงาน

ขณะที่การพัฒนาพื้นที่ กำหนดให้จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การจัดตั้ง และการดำเนินกิจกรรมอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และภายใน 1 ปี หลังจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ให้สำนักงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนภาพรวมของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และมีการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน หรือวันสต๊อปเซอร์วิส เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน

ส่วนด้านสิทธิประโยชน์พิเศษกำหนดสิทธิให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของคนต่างด้าว พร้อมกับให้สิทธินำคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในประเทศ และได้สิทธิที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร และสิทธิในการทำธุรกรรมทางการเงิน.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์