Loading

อสังหาฯ ขานรับแยกกรมผังเมืองใหม่

วันที่ : 27 กันยายน 2559
อสังหาฯ ขานรับแยกกรมผังเมืองใหม่

เอกชนหนุนใช้ผังเมืองวางยุทธศาสตร์ประเทศ ช่วยกำหนดทิศทางพัฒนาชัดเจน

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า การตั้งกรมการผังเมืองโดยแยกออกจากกรมโยธาธิการและผังเมืองถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะงานด้านผังเมืองเป็นงานสำคัญมากกับประเทศ แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับผังเมืองน้อยมาก และยิ่งในช่วงที่ผังเมืองรวมอยู่กับกรมโยธาธิการฯ ทำให้สัดส่วนของงบประมาณที่จัดสรรให้กับผังเมืองมีไม่ถึง 20% การจะพัฒนาผังเมืองให้ดีจึงเป็นไปไม่ได้ โดยลักษณะงานผังเมืองจะเป็นงานวางแผนระดับประเทศ เพราะเป็นการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางกายภาพระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อให้เมืองเติบโตอย่างมีทิศทาง

นอกจากนี้ การแยกออกเป็นกรมการผังเมืองจะช่วยให้มีแผนงานสอดรับกับ พ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม่ที่กำลังจะประกาศใช้ ที่กำหนดให้ผังเมืองเป็นตัวนำในการวางผังเมืองและวางโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนน รถไฟ และรถไฟฟ้า ซึ่งต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องใช้งบประมาณตามผังเมือง ถ้าใช้ไปคนละทางก็จะเบิกงบไม่ได้ ทำให้การพัฒนาในแต่ละพื้นที่มีความชัดเจน

ขณะที่ในอดีตหลายจังหวัดพึ่งพานักการเมืองมากเกินไป หากจังหวัดนั้นมีนักการเมืองที่สามารถดึงงบประมาณไปลงได้ จังหวัดนั้นก็จะเจริญมาก จังหวัดไหนไม่มีนักการเมืองสนับสนุนจังหวัดนั้นก็มีการพัฒนาน้อย ซึ่งประเทศไทยไม่ควรพัฒนาในรูปแบบนี้ ควรเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสิทธิพร ภิรมย์รื่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่จะไม่กระทบต่อผังเมืองรวมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่มีภารกิจให้ทำเพิ่มขึ้น เช่น การตั้งกรมการผังเมือง การจัดทำผังประเทศ ผังภาค รวมถึงผังโครงสร้างจังหวัด

นอกจากนี้ กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่จะแบ่งคณะกรรมการผังเมืองออกเป็น 3 ระดับ  โดยส่วนตัวมองว่าการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดนั้นเป็นดาบ สองคม มุมหนึ่งคือง่ายต่อการวิ่งเต้น แต่อีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นหลักการสำคัญกว่า คือ การกระจายอำนาจ ขณะที่การมีส่วนร่วมของประชาชนกำหนดให้มีส่วนร่วมได้เพียงการแสดงความคิดเห็นในเวทีรับฟังความคิดเห็น แต่แนวทางที่เหมาะสมคือ ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดทำผังเมืองด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์