Loading

เชียงรายลุยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

วันที่ : 22 กันยายน 2559
เชียงรายลุยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

สุรพล เวียงนนท์

จังหวัดเชียงราย ได้ชื่อว่าเป็นเมืองชายแดน 3 แผ่นดิน รัฐบาลได้ประกาศให้ 21 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ เป็น "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย" เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน และส่งเสริมการลงทุน จึงจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน หรือ OSS ขึ้น โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ แบบครบวงจรแก่นักลงทุน เข้าใจมากขึ้น

น.ส.ศรุดา พรมมินทร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เชียงราย หรือ เอสเอ็มอี ในฐานะประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ ใน "เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย" แล้ว โดยเปิดเป็นศูนย์ให้บริการเอสเอ็มอี (SMEs) ครบวงจร เบ็ดเสร็จในตัว หรือ ศูนย์โอเอสเอส เชียงรายด้วย (SMEs One Stop Service OSS : Chiangrai ) เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการค้าการลงทุนให้แก่นักลงทุนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ โดยมีโครงการที่น่าสนใจได้แก่

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต โครงการปรับปรุงแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอี โดยให้บริการแบบให้เปล่าไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

น.ส.ศรุดา อธิบายว่า "นอก จากนี้ยังให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นัก ลงทุนเอสเอ็มอีแบบครบวงจรทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1. บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้ง 32 ศูนย์ทั่วประเทศ 2. บริการคลินิกให้คำปรึกษาเบื้องต้น เช่น ให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการ องค์ความรู้ต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางต่าง ๆ เพื่อสร้างธุรกิจสู่ระดับสากล 3. บริการอบรมสัมมนา และการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ สสว. อาทิ การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านเอสเอ็มอี การดำเนินการทางธุรกิจตามวงจร

3 ช่วง ตั้งแต่การเริ่มต้นการก่อตั้งกิจการ หรือสตาร์ทอัพ, ช่วงเติบโต เข้มแข็ง และช่วงพลิกฟื้นกิจการ 4. บริการศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ เช่น การให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับบริหาร จัดการทางธุรกิจ ข้อมูลการลงทุนพื้นที่เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ และ 5. บริการส่งต่อภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งทุน การส่งออก เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง และด้านมาตรฐานการค้าและบริการ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก" น.ส.ศรุดา เจ้าหน้าที่สสว.เชียงราย กล่าว

ศูนย์ โอเอสเอส ที่เชียงรายแห่งนี้ เป็นศูนย์ข้อมูลครบวงจรในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทางธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับผู้สนใจ เชียงรายเป็นจังหวัดที่ได้เปรียบเชิง "ภูมิรัฐศาสตร์" กว่าใคร ๆ ชายแดนติดต่อกับเมียนมา สปป.ลาว และยังใกล้จีน โดยมีเส้นทาง อาร์ 3 เอ อาร์ 3 บี เป็นเส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่น ทั้งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ ก็พร้อมพรั่ง โอกาสทองจึงเป็นของคนใจกล้า...จงอย่าปล่อยให้โอกาสดี ๆ หลุดลอยไป...อย่างไม่มีอนาคต.

ที่มา: เดลินิวส์