Loading

เปิด 3 โครงการบ้านรัฐฯเพื่อผู้มีรายได้น้อย

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2559
เปิด 3 โครงการบ้านรัฐฯเพื่อผู้มีรายได้น้อย

จากการรวบรวมข้อมูลของ "ฐานเศรษฐกิจ" เกี่ยวกับอัตราค่าเช่าและราคาขายของ 3 โครงการบ้านภาครัฐ เพื่อผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย โครงการบ้านยั่งยืน โครงการบ้านประชารัฐ และโครงการชุมชนดินแดง พบว่า ในส่วนของโครงการบ้านยั่งยืนที่การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จองเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานั้นมี 239 โครงการ จำนวน 13,396 หน่วย

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มราคาประกอบด้วย 1.โครงการราคาขายต่ำกว่า 3 แสนบาท ทำเลในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลจำนวน 17 โครงการ รวม 736 หน่วย 2.โครงการระดับราคา 3-4 แสนบาท จำนวน 4 โครงการ รวม 394 หน่วย ทำเลกรุงเทพฯปริมณฑล 3 โครงการ 383 หน่วย 3.โครงการระดับราคา 4-5 แสนบาท มีจำนวน 57 โครงการ รวม 9,008 หน่วย เป็นทำเลกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 41 โครงการ รวม 7,847 หน่วย และส่วนภูมิภาค 16 โครงการ 1,161 หน่วย และ 4.โครงการระดับราคาขายมากกว่า 5 แสนบาท จำนวน 161 โครงการ รวม 3,255 หน่วย ทำเลกรุงเทพฯปริมณฑล 54 โครงการ 1,296 หน่วย ส่วนภูมิภาค 107 โครงการ 1,959 หน่วย สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการจองบ้านในโครงการบ้านยั่งยืนนั้น จะต้องมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 4 หมื่นบาทต่อเดือน พร้อมวางเงินจอง 1 พันบาท อัตราผ่อนชำระอยู่ที่ประมาณ 1.5 พันบาทต่อเดือน

สำหรับโครงการบ้านประชารัฐ เบื้องต้นได้กำหนดลักษณะ เช่น คอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 7 แสนบาท และบ้านแถวราคาไม่เกิน 9 แสนบาทต่อหน่วย โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของประชาชนที่จะขอกู้ซื้อบ้านประชารัฐจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย หรือมีรายได้ไม่เกิน 1.5-2 หมื่นบาทต่อเดือน ในส่วนของสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการปล่อยสินเชื่อได้กำหนดแพ็กเกจคร่าวๆ ไว้คือ สินเชื่อที่จะปล่อยกู้ให้กับประชาชนจะคิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนและคงที่ยาวกว่าปกติ เพื่อให้ยอดการผ่อนชำระต่อเดือนอยู่ในระดับต่ำ เช่น กรณีที่ซื้อคอนโดมิเนียมระดับราคา 7 แสนบาท ปกติยอดการผ่อนต่ำสุดอยู่ที่ 4.1 พันบาทต่อเดือน จะลดให้เหลือเพียง 3 พันบาทต่อเดือน แต่หากเป็นโครงการที่สร้างบนที่ดินของกรมธนารักษ์ราคาต่อหน่วยจะปรับลดลงอีก เช่น คอนโดมิเนียมระดับราคาไม่เกิน 5 แสนบาท ยอดการผ่อนต่อเดือนอาจจะเหลือเพียงกว่า 2 พันบาทต่อเดือน

ขณะที่โครงการชุมชนดินแดง ปัจจุบันมีผู้พักอาศัยรวม 5,846 หน่วย มีห้องทั้งหมด 4 ขนาด ประกอบด้วย ขนาด 31 ตร.ม. จำนวน 352 หน่วย ขนาด 36.7 ตร.ม. จำนวน 1,350 หน่วย ขนาด 38.6 ตร.ม. จำนวน 3,648 หน่วย และขนาด 39.8 ตร.ม. จำนวน 496 หน่วย โดยอัตราค่าเช่ามีตั้งแต่ 300-3 พันบาทต่อเดือน โดยผู้เช่าที่เสียค่าเช่า 300 บาทต่อเดือนถือเป็นคู่สัญญาเดิมของกคช.มีเพียง 1.2 พันราย ในส่วนของอัตราค่าเช่าอื่นๆเปลี่ยนแปลงไปตามการโอนสิทธิ์

ทั้งนี้ จากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยแก่คนจนในเมืองที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้เร่งดำเนินการให้ กคช.ดำเนินการตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงปี 2543 โดยกำหนดให้ห้องชุดใหม่ที่จะพัฒนามีขนาดเดียวคือ 33 ตร.ม. เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการดำเนินชีวิต โดยให้ผู้เช่าเดิมเสียค่าเช่าในอัตราเดิม แต่เพิ่มเติมในส่วนของค่าส่วนกลางประมาณ 25 บาทต่อตร.ม.และค่าภาษีโรงเรือน ส่งผลให้ผู้เช่าเดิมจะต้องเสียค่าเช่าในอัตราต่ำสุดที่ 1 พันบาทต่อเดือน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ