Loading

ชง1.8หมื่นล้านพัฒนาเขตศก.

วันที่ : 14 มกราคม 2559
ชง1.8หมื่นล้านพัฒนาเขตศก.

ชงบิ๊กตู่อนุมัติ 1.8 หมื่นล้าน งบปี 2560 เดินหน้าพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณบูรณาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี 2560 เพื่อสรุปวงเงินเสนอให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาอนุมัติในการประชุมวันที่ 18 ม.ค.นี้

ทั้งนี้ จากการหารือและรวบรวมจำนวนโครงการและตัวเลขการขอจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงานในปี 2560 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 169 โครงการ วงเงินรวม 18,383 ล้านบาท โดยแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วน คือ 1.งบพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 110 โครงการ วงเงิน 4,777 ล้านบาท และ 2.งบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ โลจิสติกส์ จำนวน 59 โครงการ วงเงิน 13,606 ล้านบาท

นายชาติชาย กล่าวว่า งบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ โลจิสติกส์ จำนวน 59 โครงการ วงเงิน 13,606 ล้านบาท จะจัดสรรให้กับกระทรวงคมนาคมนำไปก่อสร้างโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง เพิ่มเติม เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันให้ประเทศ โดย กรมทางหลวง (ทล.) เป็นหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด 10,359 ล้านบาท รองลงมา คือกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 2,193 ล้านบาท กรมท่าอากาศยาน 440 ล้านบาท กรมการขนส่ง ทางบก 592 ล้านบาท และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 18 ล้านบาท

สำหรับโครงการที่กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการในปี 2560 จะทำในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ 1.ตาก ได้รับจัดสรรสูงสุด 3,618 ล้านบาท โดยจะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย 2,380 ล้านบาท ปรับปรุง ท่าอากาศยานแม่สอด 440 ล้านบาท และปรับปรุงถนน 811 ล้านบาท 2.เชียงราย 2,991 ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายเชียงของ 577 ล้านบาท พร้อม สร้างถนนสายหลักและเลี่ยงเมือง 2,414 ล้านบาท เช่น เส้นทางเชียงราย-ขุนตาล เส้นดอกคำใต้เทิง เป็นต้น 3.มุกดาหาร 2,204 ล้านบาท ก่อสร้างถนนเส้นกาฬสินธุ์นาไคร้-คำชะอี เส้นยโสธร-เลิงนกทา เป็นต้น

4.ตราด 1,378 ล้านบาท สร้างถนนเข้าท่าเรือคลองใหญ่ 23 ล้านบาท และถนนตราด- หาดเล็ก-ไม้รูด 1,355 ล้านบาท 5.นครพนม 955 ล้านบาท สร้างศูนย์ขนส่งนครพนม 15 ล้านบาท สร้างถนนผังเมือง 400 ล้านบาท และสร้างถนนสกลนคร-นครพนม 280 ล้านบาท เป็นต้น 6.หนองคาย 299 ล้านบาท สร้างถนนสาย ผังเมืองรวม 106 ล้านบาท และถนนสาย 2-สายศรีเชียงใหม่ 190 ล้านบาท 7.กาญจนบุรี 100 ล้านบาท สร้างทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี และ 8.สงขลา 37 ล้านบาท ก่อสร้างถนนเส้นทาง อ.สะเดา

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์