Loading

ลุยโครงการรับแรงงานเขตศก.พิเศษ กคช.รับลูกรบ.เร่งหาที่อยู่คนจน1.6ล้านยูนิต

วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2558
ลุยโครงการรับแรงงานเขตศก.พิเศษ กคช.รับลูกรบ.เร่งหาที่อยู่คนจน1.6ล้านยูนิต

นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงแผนงานของ กคช.ในปี 2559 ว่า กคช. จะเร่งดำเนินงาน 5 เรื่องเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมายนโยบายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์ (พม.) และรัฐบาล คือ 1.การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยบูรณา การการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 2.7 ล้านครัวเรือน ซึ่ง กคช.รับผิดชอบดำเนินงาน 1.6 ล้านยูนิต

2.จะพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย แบ่งออกเป็น 3 โครงการ คือ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 5.2 พันยูนิต รูปแบบเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 3-5 ชั้น ขนาดห้องประมาณ 28-32 ตารางเมตร โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ก่อสร้างอาคารเช่าสำหรับผู้อยู่อาศัยเดิมและผู้อยู่อาศัยใหม่ 334 ยูนิต และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 จำนวน 1.5 หมื่นยูนิต รูปแบบโครงการ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุด

นายกฤษดากล่าวว่า สำหรับเรื่องที่ 3 คือจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 พื้นที่ ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด หนองคาย เพื่อรองรับผู้ใช้แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและใกล้แหล่งงาน โดยจะดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยประเภทเช่า เป็นอาคารชุดสูง 3-5 ชั้น หรืออาคารแนวราบเพื่อตอบสนองแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน จำนวน 16 ชุมชน และ 5.ยกระดับการให้บริการลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการจองที่อยู่อาศัย ด้วยการพัฒนาระบบสื่อสารออนไลน์แบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช. แสดงแผนที่ตั้ง และรายละเอียดโครงการ เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน