Loading

เร่งสร้างฮับขนส่งรับเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 20 ตุลาคม 2558
เร่งสร้างฮับขนส่งรับเขตศก.พิเศษ

กรมการขนส่งทางบกพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้ารับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เผยว่า ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ จะมีการพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้า 17 แห่ง จากปัจจุบันที่มี 3 แห่ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาพื้นที่และออกแบบโครงสร้าง ซึ่งมีความคืบหน้าแล้วในส่วนศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบขนส่งสินค้าบริเวณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย และแนวชายแดน จ.นครพนม ที่อยู่ระหว่างการหาพื้นที่ที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้จะเห็นความชัดเจนของศูนย์ขนส่งสินค้าตามแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษมากที่สุด เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น

นายกมล บูรณพงศ์ ผอ.สำนักงานขนส่งสินค้า กล่าวว่า จะมีการพัฒนาเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบสินค้าบริเวณชายแดน โดยหลังจากนี้จะมีการเจรจาหารือร่วมกับประเทศใกล้เคียง อาทิ สสป.ลาว และเมียนมา เพื่อวางมาตรการในการตรวจสินค้าบริเวณจุดเดียว ลดการซ้ำซ้อน และดึงระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตรวจสอบการขนส่ง

นอกจากนี้ ยังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้าบริเวณ จ.นครพนม ซึ่งจะพัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดน เพื่อให้ ครม.พิจารณาภายในปีนี้

ที่มา : M2F