Loading

แนะผู้อยู่คอนโดรู้กฏหมาย เลือกนิติบุคคลกันโดนโกง

วันที่ : 20 ตุลาคม 2558
แนะผู้อยู่คอนโดรู้กฏหมาย เลือกนิติบุคคลกันโดนโกง

ปัจจุบันผู้ซื้อคอนโดมิเนียมยังมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุดน้อยมาก โดยเฉพาะข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ซื้อเสียเปรียบเจ้าของโครงการที่ยังถือสิทธิห้องชุดในโครงการนั้นๆ จำนวนมากได้

นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ หรือไออาร์เอ็ม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีความรู้ในสาระสำคัญของกฎหมาย หรือบางคนรู้กฎหมายแต่มีเจตนาปกปิดเพื่อหวังผลประโยชน์ จากการจัดประชุมใหญ่ของนิติบุคคลโดยเฉพาะเรื่องการลงคะแนนเสียง โดยมาตรา 45 ของกฎหมายอาคารชุดระบุว่า "ในการลงคะแนนเสียงให้เจ้าของร่วมแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับที่ตอนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ถ้าเจ้าของร่วมคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมด ให้ลดจำนวนคะแนนเสียงลงมาให้เหลือเท่ากับเจ้าของร่วมรายอื่นๆ รวมกัน"

ยกตัวอย่าง อาคารชุดแห่งหนึ่งมี 100 ห้อง แต่เจ้าของโครงการขายไปเพียง 30 ห้อง ทำให้เจ้าของโครงการมีคะแนน 70 เสียง และผู้อยู่อาศัยอีก 30 เสียง ครึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงคือ 50 เสียง เมื่อเจ้าของโครงการมีเสียงทั้งหมด 70 เสียงซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่ง กฎหมายระบุให้ลดจำนวนเสียงลงมาให้เหลือเท่ากับเจ้าของร่วมรายอื่นๆ นั่นคือ เจ้าของโครงการมีคะแนนเสียงเพียง 30 เสียง รวมกันเป็น 60 เสียง

ทั้งนี้ ตามกฎหมายระบุว่าการประชุมแต่ละครั้งองค์ประชุมต้องมีไม่ต่ำกว่า 1 ใน 4 ดังนั้น เมื่อมีคะแนนเสียงทั้งหมด 60 เสียง หมายความว่ามีองค์ประชุมเพียง 15 เสียงก็สามารถจัดประชุมได้ แต่หากไม่รู้กฎหมายจะเอาคะแนนเสียงระหว่าง 70:30 มารวมเป็น 100 เสียง องค์ประชุม 1 ใน 4 จะต้องมี 25 คน หากมาไม่ครบต้องเลื่อนการประชุมทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย ทั้งที่มีเพียง 15 คนก็ประชุมได้ รวมถึงอาจทำให้เจ้าของร่วมรายอื่นๆ เสียเปรียบ คิดว่าฝ่ายตนเองมีคะแนนเสียงที่น้อยกว่า

อย่างไรก็ตาม โครงการที่ไม่โปร่งใสอาจใช้จุดอ่อนนี้ไปใช้เปิดการประชุมและกระทำตามที่ต้องการได้ โดยเจ้าของร่วมรายอื่นคิดว่าไม่มีสิทธิคัดค้านเพราะเข้าใจผิดว่าคะแนนเสียงน้อยกว่า ดังนั้นผู้ที่จะอาศัยในคอนโดมิเนียมต้องใส่ใจกฎหมายดังกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์