Loading

การไฟฟ้าวางระบบในเขตศก.พิเศษรองรับการตั้งโรงงาน

วันที่ : 12 ตุลาคม 2558
การไฟฟ้าวางระบบในเขตศก.พิเศษรองรับการตั้งโรงงาน

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน  ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ร่วมกับ 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ร่วมกันจัดทำ "แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ"

โดยแผนงานดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  1.การขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid, APG) ได้แก่ การก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงขนาด 500 กิโลโวลต์ เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบสายส่งไฟฟ้าให้เกิดความคล่องตัว และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน 2.การพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) ซึ่งจำเป็นต้องมีสายส่งแรงสูง ทั้งระบบ 230 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในบางพื้นที่ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเติบโตของระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยระยะแรกมีจำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ 1) อ.แม่สอด จ.ตาก 2) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 3) อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 4) อ.เมือง จ.มุกดาหาร 5) อ.สะเดา จ.สงขลา 6) อ.เมือง จ.หนองคาย

"จากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับ 3 การไฟฟ้า เพื่อต้องการสร้างระบบไฟฟ้าให้เกิดความมั่นคง และสามารถรองรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ" นายทวารัฐ กล่าว

นอกจากนี้ ในแผนดังกล่าวได้ประมาณการรวมไปถึงแนวทางการพัฒนาสายส่งที่จำเป็นต้องเชื่อมโยงไปยังเมืองคู่แฝดทางประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศด้วยรวมถึงวางแผนก่อสร้างสายส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองคู่แฝด อาทิ จากแม่สอด ไปยังเมืองเมียวดี เมียนมาร์, จากหนองคาย ไปยัง เวียงจันทน์, จากคลองใหญ่ ไปยังเกาะกง กัมพูชา เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า