Loading

เฮซื้อบ้านบังคับคดีเว้นหนี้ค่าส่วนกลาง

วันที่ : 2 ตุลาคม 2558
เฮซื้อบ้านบังคับคดีเว้นหนี้ค่าส่วนกลาง

สนช.ไฟเขียวแก้กฎหมายประมูลคอนโด-บ้านกรมบังคับคดี ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลาง

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านความเห็นชอบวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (การบังคับคดี) (เพิ่มความในมาตรา 309 จัตวา) ส่งผลให้ผู้ที่ประมูล ซื้อคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรจากการขายทอดตลาดกรมบังคับคดี ไม่ต้องชำระภาระหนี้ค่าส่วนกลาง ที่ลูกหนี้รายเก่าค้างชำระไว้

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะแจ้งต่อนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลบ้านจัดสรร เพื่อรายงานหนี้สินค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพื่อออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ภายใน 30 วัน หากขายทอดตลาดห้องชุดหรือบ้านจัดสรรนั้นได้ ให้กรมบังคับคดีกันเงินส่วนที่ขายทอดตลาดไปชำระหนี้ค้างนั้นก่อนเจ้าหนี้ และให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์นั้นได้

ปัจจุบันกรมบังคับคดีมีปริมาณทรัพย์สินที่อยู่ในกระบวนการขายทอดตลาด 9.84 หมื่นรายการ คิดเป็นราคาประเมิน 2.02 แสนล้านบาท โดยเป็นห้องชุด 1.13 หมื่นรายการ คิดเป็นราคาประเมิน 5.9 หมื่นล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์