Loading

หนองคายเร่งจัดผังเมืองใหม่รับเขตศก.พิเศษ-การลงทุน

วันที่ : 14 มีนาคม 2558
หนองคายเร่งจัดผังเมืองใหม่รับเขตศก.พิเศษ-การลงทุน

นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวในการเปิดสัมมนาเรื่อง การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ว่า จะมีการตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) สำหรับแนวทางการจัดทำผังเมือง ได้จัดหาที่ดินของหน่วยงานราชการ เพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม และการจัดโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระจายความเจริญสู่ ภูมิภาค

ผวจ.หนองคาย กล่าวอีกว่า นอก จากนี้ ยังเพื่อกระตุ้นและลดความเหลื่อมล้ำ ทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างให้เกิดการจ้างงาน ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของภูมิภาคในระดับจังหวัด และเมืองชายแดน ซึ่งขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เร่งดำเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชนชายแดน และการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องและรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว

"ในระยะเร่งด่วนกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการออกแบบผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด และจังหวัดสงขลา โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 2 จังหวัด คือ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสระแก้ว ขณะนี้เริ่มดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนในพื้นที่ 5 จังหวัดเพิ่มเติม ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี นราธิวาส และจังหวัดนครพนม" ผวจ.หนองคาย กล่าว

สำหรับจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีมติเห็นชอบให้จังหวัดหนองคายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ