Loading

จักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์

วันที่ : 16 กันยายน 2558
จักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์

จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคืบหน้า นายกฯลงนามกำหนดพื้นที่ 5 จังหวัด เดินหน้าจัดตั้งให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สุด "อาคม" ระบุ นายกฯ สั่งเร่งรัดให้เริ่มการลงทุนได้ในปี 2558 เผย อ.แม่สอด จ.ตาก คือพื้นที่ที่มีความพร้อมมากที่สุด

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในนามประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงนามกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัดให้ชัดเจน เพื่อจัดตั้ง และดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สุด

ทั้งนี้ การกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ 2.6 ของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงออกประกาศให้ท้องที่ ตำบลสายลวด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่กุ ตำบลแม่ดาว ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่สอด และตำบลมหาวัน ในอำเภอแม่สอด ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ และตำบลวาเล่ย์ ในอำเภอพบพระ ตำบลขะเนจื้อ ตำบลแม่จะเรา และตำบลแม่ระมาด ในอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

นอกจากนี้ ยังมี ตำบลคำอาฮวน ตำบล นาสีนวล ตำบลบางทรายใหญ่ ตำบลมุกดาหาร และตำบลศรีบุญเรือง ในอำเภอมุกดาหาร ตำบลชะโนด ตำบลบางทราบน้อย ตำบลป่งขาม และตำบลหว้านใหญ่ ในอำเภอหว้านใหญ่ ตำบลดอนตาล และตำบลโพธิ์ไทร ในอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ตำบลท่าข้าม ตำบลบ้านด่าน และตำบลป่าไร่ ในอำเภออรัญประเทศ ตำบลผักขะ ในอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

รวมถึง ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว และตำบลปาดังเบซาร์ ในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และท้องที่ตำบลคลองใหญ่ ตำบลไม้รูด และตำบลหาดเหล็ก ในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมว่าให้เร่งรัดจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้มีการเริ่มการลงทุนได้ในปี 2558 ซึ่งพื้นที่ที่มีความพร้อมมากที่สุดขณะนี้คือ อ.แม่สอด จ.ตาก และพื้นที่ตามมาคือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการกิจการเป้าหมายที่จะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับการประกาศนโยบายที่จะส่งเสริมการลงทุนในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยมอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI และสภาพัฒน์ ร่วมกันหารือ โดย BOI จะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ 3 ประเภทหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ศูนย์กลางการกระจายสินค้า และร้านค้าปลอดอากร

อีกทั้ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและด่านพรมแดน โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับกิจกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การได้มาซึ่งที่ดิน แรงงาน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและแรงงาน นอกจากนี้ขอให้โรงงานที่จะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเน้นการแปรรูปสินค้าเกษตรทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกตลาดต่างประเทศ

รมช.คมนาคม ยังกล่าวอีกว่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วและสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ กนพ.จึงมีมติ 1.เห็นชอบในหลักการกิจการเป้าหมายสำหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมอบหมายในรายละเอียดของกิจการเป้าหมายสำหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2.กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการให้ข้อมูล และประสานการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก 3.ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

4.เห็นชอบในหลักการแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรปี 2557-2565 รองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกจำนวน 6 พื้นที่ 5.ให้กระทรวงแรงงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และ 6.ให้มีการเตรียมการด้านสาธารณสุข การศึกษา ความปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ที่มา : ทรานสปอร์ต เจอร์นัล