Loading

คอลัมน์ ก้าวทันเออีซี: ติวเข้มวางผังเมืองเขตศก.พิเศษ ช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2558
คอลัมน์ ก้าวทันเออีซี: ติวเข้มวางผังเมืองเขตศก.พิเศษ ช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาหัวข้อ "การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ" จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ด้าน นายพิชัย อุทัยเชษฐ์ ผอ.สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการ  กล่าวว่า รัฐบาลเล็งเห็นโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้มีนโยบายจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) ขึ้น ในจังหวัดต่าง ๆ ตามแนวชายแดน เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคกระตุ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเสริมสร้างให้เกิดการจ้างงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของภูมิภาค ในระดับจังหวัดและเมืองชายแดน ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เร่งดำเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ชุมชนชายแดนเพื่อให้มีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้สอดคล้องและรองรับกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

สำหรับในระยะเร่งด่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการออกแบบผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน 5 แห่ง ได้แก่ ชุมชนชายแดนอำเภอสะเดา จ.สงขลา อำเภอเมือง จ.มุกดาหาร ชุมชนชายแดนอำเภอแม่สอด จ.ตาก อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว และอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งจะดำเนินการ 2 แห่งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนและระยะถัดไปอีก 3 แห่งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 เดือน

ขณะที่ นายวิชัย เพ็ญดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ จึงจัดให้มีการสัมมนาดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสร้างความรู้ ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดมุกดาหารได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวคิดแนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมือง สามารถนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านั้นไป บูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาพรวม  ในระดับจังหวัดเมือง ชุมชน พื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนชายแดนและเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ภายในงานสัมมนาจะมีการบรรยายหัวข้อ "การวางผังเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการผังเมืองจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และหัวข้อ "การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างยั่งยืน" โดยรองประธานสภาอุตสาหกรรม และรองประธานหอการค้า

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์