Loading

มท.ตั้งแผนรับศก.พิเศษเออีซี บุกเมืองชายแดน

วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2557
มท.ตั้งแผนรับศก.พิเศษเออีซี บุกเมืองชายแดน

มท.สัมมนารองรับเจริญเติบโตเศรษฐกิจ-ขยายตัวเมืองพื้นที่เขตชายแดน ส่งเสริม-สร้างตระหนักสำคัญผังเมือง พัฒนาปท.ไทย ชูเวทีเสนอนโยบาย-แนวทางปฏิบัติ ระดมคิดเห็นผู้มีส่วนได้-เสีย เขตศก.พิเศษ หวังก้าวสู่ AEC คาด 5 เดือนแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯนายสุธี มากบุญเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก(World Town Planning Day) เรื่องผังเมืองกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ :ยุทธศาสตร์ประเทศไทยสู่AEC โดย นายสุธี  กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้น ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด่านชายแดนและพื้นที่ชุมชนชายแดน และมีนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone :SEZ) ขึ้น ซึ่งขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เร่งดำเนินการออกแบบผังเมืองรวมบริเวณชุมชนโดยในระยะแรกจะเร่งวางผังเมืองพื้นที่ชายแดน 5จุด โดยด่านมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และ  ด่านสะเดา จ.สงขลาจะเสร็จ ใน3 เดือนนับจากนี้ ส่วนอีก 3 ด่าน คือด่านจ.ตาก ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ ด่านคลองใหญ่ จ.ตราด  จะวางผังเมืองเสร็จใน 5 เดือนทั้งนี้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของเมืองในพื้นที่เขตชายแดน

นายสุธี กล่าวต่อว่า เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของเมืองในพื้นที่เขตชายแดน   กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดการสัมมนาทางวิชาการฯขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผังเมืองต่อการพัฒนาประเทศไทย และถือเป็นเวทีในการนำเสนอนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน และความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการก้าวสู่AEC ของหน่วยงานต่างๆ

ด้าน นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ในวันที่ 8 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day)  กรมฯ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวขึ้นโดยมีด้วยกัน 2 ส่วน คือการบรรยายและการสานเสวนาโดยมีหัวข้อสำคัญ เช่น เรื่องยุทธศาสตร์ การผังเมืองกับการเข้าสู่ AEC การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจกับการเข้าสู่ AECการสัมนาทางวิชาการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการจัดทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นการเผยแพร่ความรู้ แนวคิด นวัตกรรมการผังเมือง รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ที่เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมือง  ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายผังเมือง ให้มีความทันสมัย สามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน/เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย